Det viser nye tall fra statistikken Familier og husholdninger.

I statistikken skilles det mellom personer og husholdninger. I Norge er det i overkant av 2,5 millioner husholdninger, og i 2021 bestod 40,4 prosent av disse husholdningene av bare én person.

– Andelen av befolkningen som bor alene har gått gradvis oppover de siste årene, sier seniorrådgiver Espen Andersen.

Den gjennomsnittlige husholdningsstørrelsen var 2,12 personer i 2021. Størrelsen går gradvis ned – i 2018 var gjennomsnittlig husholdningsstørrelse 2,17 personer.

– Den viktigste trenden vi har sett de siste tiårene er at det har blitt stadig flere husholdninger som består av én person, samtidig som andelen personer som bor i husholdninger med 3 eller flere gradvis har gått ned. Det gjør at gjennomsnittlig husholdningsstørrelse går ned, sier Espen Andersen.

Flest yngre og eldre bor alene

– Felles for både kvinner og menn er at det er mest vanlig å bo alene i starten av 20-årene, før de fleste finner noen å flytte sammen med senere, sier Espen Andersen.

Den totale andelen aleneboende er lik uavhengig av kjønn. Det er likevel til dels store kjønnsmessige forskjeller i forhold til i hvor stor grad kvinner og menn bor alene gjennom livsløpet.

Variasjonen er kraftigst gjennom kvinnens livsløp. I underkant av 40 prosent av alle kvinner bor alene det året de fyller 21 år. Utover 20- og 30- årene synker andelen aleneboende gradvis fordi mange etablerer familie. I 40-årsalderen bor kvinner oftest sammen med andre. Fra denne alderen øker andelen som bor alene igjen.

For menn varierer det mindre. I begynnelsen av 40-årene bor i overkant 20 prosent av mennene alene, men i motsetning til for kvinner er andelen aleneboende menn ganske stabil helt til de passerer 80 år, da den igjen øker.

– Samlivsbrudd kan være en del av forklaringen på at det er mer vanlig for middelaldrende menn enn kvinner å bo alene. Ved samlivsbrudd blir barna oftere boende hos moren, og far blir, i det minste i en periode, boende alene, sier Espen Andersen.

Fra 58 år og oppover er det mer vanlig for kvinner å bo alene enn for menn.

– En viktig grunn til det er at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn sine gjennomgående noe eldre partnere og dermed blir sittende igjen som gjenlevende partner, sier Espen Andersen.

Figur 1. Personer i privathusholdninger som bor alene etter kjønn og alder. Prosent. 1 januar 2022

Utflating i Oslo

Oslo er fylket med flest aleneboende. Hver fjerde Osloborger bor alene. I motsetning til i resten av landet er det nå tegn til at andelen aleneboende kan flate ut i Oslo.

– Andelen økte kun med 0,1 prosentpoeng sammenlignet med i fjor mens det økte med 0,5 prosentpoeng fra 2020 til 2021. Det er for tidlig å si om vi ser starten på en ny trend og vi har ingen god forklaring på hvorfor denne utflatingen kom i år, sier Espen Andersen.

Det har alltid vært variasjoner i husholdningsstørrelse mellom fylkene. En viktig faktor i denne sammenhengen er alderssammensetningen. For eksempel kan man forvente at fylker med en større andel unge voksne eller eldre også har flere innbyggere som bor alene.

Figur 2. Personer som bor alene.2020-2022. Prosent