Barn og unge

Banner

Kommune

Barn og unge i befolkningen

Antall barn under 18 år
Ikon som viser barn med noter
Antall barn under 18 år
Tall ikke tilgjengelig
Folketallet i kommunen
ikon av to mennesker
Folketallet i kommunen
Tall ikke tilgjengelig
Antall fødte
ikon av baby
Antall fødte
Tall ikke tilgjengelig

Statistikk

Befolkning
Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar.
Fødte
Statistikken viser antall fødte i løpet av et år.
Flyttinger
Statistikken viser tall for flytting til og fra Norge og mellom norske kommuner.
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Statistikken viser tall for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Familier

Barnefamilier totalt,Kjernefamilie,Mor eller far med barn,Familie med særkullsbarn
ikon av folkemengde
Barnefamilier totalt
Tall ikke tilgjengelig
ikon av to voksne ett barn
Kjernefamilie
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av voksen og barn
Mor eller far med barn
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av barn med ballong
Familie med særkullsbarn
Tall ikke tilgjengelig
Artikkel / 28. juni 2022
1 av 5 bor alene

Ved inngangen til 2022 bodde 1 027 900 personer alene, som tilsvarer 19,1 prosent av befolkningen. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med året før, da antallet aleneboende for første gang bikket 1 million.

Artikkel / 22. juni 2021
Nå bor over 1 million nordmenn alene

1 005 600 personer bor alene i Norge i 2021. Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen, og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor.

Artikkel / 25. juni 2020
Flere bor alene

Ved årsskiftet bodde 974 200 personer alene. Andelen personer som bor alene er nå 18,3 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng.

Tabeller for barn og unge i familier:

Statistikk

Familier og husholdninger
Statistikken viser familier og husholdningers størrelse og sammensetning.

Helse

Barn og unge drept i trafikken i Norge

Barn og unge skadd i trafikken i Norge

Artikkel / 27. mars 2023
Flere 17-åringer trener mindre enn før

I 2021 var det flere vernepliktige enn tidligere som rapporterte at de trener sjeldnere enn én gang i uka. Samtidig var det en økning i andelen som trener aller mest. Gruppen som trener minst er jenter i Oslo, der 44 prosent svarte at de trener sjeldnere enn ukentlig.

Artikkel / 18. januar 2023
Økning i andelen unge kvinner som snuser

En stadig lavere andel av befolkningen røyker fast, mens andelen som snuser holder seg stabil. Det siste året har det imidlertid vært en tydelig økning av unge kvinner som snuser daglig.

Artikkel fra FHI / 8. mars 2023
Rapport om svangerskapsavbrot 2022

I 2022 vart det sendt inn 13 193 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 11 967 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 1 092 (10,0 %) fleire utførte svangerskapsavbrot enn i 2021, men på line med talet på abortar utført før covid-19 pandemien i 2019 på 11 734.

Folkehelseinstituttet
Dødsårsaksregisterets statistikkbank

Dødsårsaksregisteret inneholder statistikk om årsakene til dødsfall i befolkningen på lands-, fylkes- og kommunenivå. Dødsårsaksregisteret har digitaliserte data fra 1951.

Tabeller for barn og unges helse:

Statistikk

Døde
Statistikken viser antall døde i løpet av et år
Pasienter på sykehus
Pasientstatistikken viser bruken av sykehus, diagnoser og behandlingsform.

Statistikk fra andre enn SSB

Abortregisteret hos Folkehelseinstituttet.
Gå til Folkehelseinstituttet
Dødsårsaksregisteret hos Folkehelseinstituttet.
Gå til Folkehelseinstituttet

Lovbrudd

Straffede personer i Norge under 25 år

Artikkel / 8. desember 2022
Anmeldte seksuallovbrudd i endring?

I dag blir det anmeldt mer enn dobbelt så mange seksuallovbrudd som på begynnelsen av 2000-tallet, og mye av denne økningen skjedde etter 2014. Hvilke seksuallovbrudd kommer inn i rettssystemet, og hvorfor varierer antallet så mye i årene etter 2014? Ved bruk av utvalgte SSB kriminalstatistikker og datagrunnlag, skal vi her gi noen nærmere beskrivelser av de seksuallovbruddene som har kommet inn i rettssystemet.

Artikkel / 23. september 2022
Færre siktede, men ikke blant de aller yngste

Etterforskningen ble avsluttet for 271 500 lovbrudd og medførte 135 800 siktelser overfor 64 900 gjerningspersoner i 2021. Dette er færre enn noe tidligere år i den sammenliknbare statistikken tilbake til begynnelsen av 1990-tallet.

Artikkel / 16. juni 2021
Færre tyverier i pandemiåret 2020

Politiet og påtalemyndigheten registrerte 300 600 lovbrudd i løpet av 2020, 3 prosent færre enn året før. Nedgangen drives i hovedsak av færre tyverier, men samfunnsendringene som fulgte av covid-19-pandemien påvirket også befolkningens utsatthet og anmeldelsene av andre typer lovbrudd.

Artikkel / 23. juni 2021
Økt bruk av påtaleunnlatelser i 2020

Både påtalemyndighet og domstol ila et normalt antall straffereaksjoner i pandemiåret 2020. Men det ble gitt 76 prosent flere betingede påtaleunnlatelser og halvparten så mange forenklede tollforelegg.

Statistikk
Straffereaksjoner

Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og antall reaksjoner.

Tabeller for barn og unges lovbrudd:

Statistikk

Anmeldte lovbrudd og ofre
Statistikken viser lovbrudd registrert av politiet etter lovbruddstype, gjerningssted og politidistrikt, og ofre for anmeldte lovbrudd etter lovbruddstyper og personofrenes kjønn, alder, bosted
Etterforskede lovbrudd
Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype
Straffereaksjoner
Statistikken viser type reaksjon og straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og lovbruddstype

Fritid

Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Besøk per kinoforestilling
Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
Tall ikke tilgjengelig
ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
Tall ikke tilgjengelig
Ekstern artikkel / 26. januar 2023
3 av 4 barn deltar i organisert idrett på fritiden

Barn og unge er hyppige brukere av kulturtilbud i Norge, men andelen som driver med idrett på fritiden synker jo eldre barna blir.

Artikkel / 30. juni 2022
Barn med innvandrerbakgrunn brukte folkebibliotek mest i 2021

Syv av ti barn med innvandrerbakgrunn oppga i 2021 at de hadde vært på et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Bibliotek ble i stor grad også brukt av voksne med innvandrerbakgrunn. Én av fire boklesere med innvandrerbakgrunn lånte boken de leste på biblioteket.

Statistikk
Norsk mediebarometer

Statistikken kartlegger bruk av ulike medier som TV, radio, aviser, ukeblader, tegneserier, bøker, internett, ulike strømmetjenester, og tilgangen til disse

Statistikk
Norsk kulturbarometer

Statistikken kartlegger bruk av ulike kulturtilbud som kino, teater, konserter, operaer, museum, bibliotek, idrettsarrangement og tilgangen til disse.

Tabeller for barn og unges fritid:

 

Statistikk

Norsk kulturbarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike kulturtilbud.
Norsk mediebarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike massemedier og tilgangen til disse.
Kulturtilbod
Statistikken visar tal for kva kulturtilbod kommunane bruker pengar på.
Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen
Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse på ulike samfunnsarenaer

Barnehage og skole

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss
Ikon for voksen med barn
Tall ikke tilgjengelig
ikon av bygning
Tall ikke tilgjengelig
ikon av skoleelever
Tall ikke tilgjengelig
Ikon av buss
Tall ikke tilgjengelig
Artikkel / 5. januar 2023
Fakta om utdanning 2023

Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Artikkel / 1. mars 2023
Flere ett-åringer i barnehage

I 2022 var det totalt 506 flere barn i alderen 1-5 år med plass i barnehage enn det var året før. Ett-åringene er den aldersgruppen som hadde størst økning.

Rapport / 24. januar 2023
Elever i distriktene velger oftere yrkesfag

De fleste begynner direkte i videregående etter endt grunnskole, men elever fra distriktet tar andre valg i videregående opplæring enn elever fra mer sentrale steder. Flertallet av elevene fra distriktene går yrkesfag, mens flertallet fra sentrale steder går studieforberedende.

Tabeller for barnehage:

 

Tabeller for skole og høyere utdanning:

Statistikk

Barnehager
Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager.
Elevar i grunnskolen
Statistikken inneheld informasjon om grunnskoleopplæring.

Unge på arbeidsmarkedet

Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
Ikon av sjekkliste
Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
Tall ikke tilgjengelig
Artikkel / 24. januar 2023
Utdanning og yrke. Sammenhenger mellom utdanning og yrke blant sysselsatte og i utlyste stillinger

Formålet med denne rapporten er å dokumentere sammenhengen mellom utdanning og yrke blant lønnstakere, og hvor konsentrerte utdanningsgrupper er innad i yrker og visa versa.

Artikkel / 28. november 2021
Flere unge innvandrere i arbeid

Flere unge innvandrere kom i arbeid i 2021 etter en nedgang året før. Andelen unge i arbeid eller utdanning i 2021 var generelt høyere enn før pandemien.

Artikkel / 4. oktober 2022
Høy sysselsetting blant unge med høyere utdanning

Sysselsettingsgraden blant unge voksne med en universitets- og høgskoleutdanning var høyere i Norge enn noe annet OECD-land i 2021.

Tabeller for unge på arbeidsmarkedet:

Statistikk

Arbeidskraftundersøkelsen
Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige
Sysselsetting, registerbasert
Statistikken beskriver sysselsettingen og næringsfordelingen på detaljert regionalt nivå

Barn og økonomi

Andel barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt
ikon av lommebok
Tall ikke tilgjengelig
Artikkel / 24. mai 2022
17-åringer med sommerjobb fikk betydelig høyere inntekt som voksne

Ungdommer som hadde en sommerjobb eller deltidsjobb som 17-åringer, tjener nesten 100 000 kroner mer i året som voksne, sammenliknet med jevnaldrende som ikke hadde en slik jobb.

Artikkel / 24. januar 2023
Færre barn med vedvarende lavinntekt i 2021

I alt 11,3 prosent eller 110 700 barn tilhørte i 2021 en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter. Det er første gang på ti år at vi ser en nedgang i tallet på barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt.

Statistikk
Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Statistikken viser generell utvikling i inntekts- og formuesnivå og fordelingen av inntekt og formue blant ulike husholdningstyper og andre grupper.

Tabeller for barn og unges økonomi:

Statistikk

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
Statistikken viser tall for husholdningenes inntektsnivå, -sammensetning, -utvikling og -fordeling

Barn og unge i barnevernet

Andel barn med barnevernstiltak 0-24 år
Ikon av barn med drage
Andel barn med barnevernstiltak 0-24 år
Tall ikke tilgjengelig
Artikkel / 28. november 2022
Færre oppholdsdager i barnevernsinstitusjonene

I løpet av 2021 var det mindre bruk av institusjonene i barnevernet med 4 prosent færre oppholdsdager enn året før. Størst nedgang var det i institusjoner drevet av private ideelle organisasjoner med 8 prosent. Men også i offentlige og andre private institusjoner var det færre oppholdsdager.

Artikkel / 6. juli 2022
Stadig færre barn i barnevernet

Talet på barn i barnevernet gjekk ned i 2021. Det var 50 520 barn og unge som fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2021. Det er om lag 2 300 færre barn og unge enn året før.

Artikkel / 19. november 2021
Barn som bur i fosterheim utanom familie, flyttar meir

I 2020 budde om lag 6 600 barn i fosterheim utanom familie. Blant desse barna var det 76 prosent i alderen 0-5 år som flytta minst ein gong etter at dei først blei plasserte utanfor heimen av barnevernet.

Statistikk fra Bufdir
Barnevern kommunemonitor

Denne monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barnevernstjenester, og se utvikling over tid. Indikatorene viser også verdier for interkommunale samarbeid og bydeler i Oslo.

Tabeller for barn og unge i barnevernet:

Statistikk

Barnevern
Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta.