Barn og unge

Banner

Kommune

Rana (Nordland - Nordlánnda)

Barn og unge i befolkningen

Antall barn under 18 år
Ikon som viser barn med noter
Antall barn under 18 år
2023
4 934
barn
Folketallet i kommunen
ikon av to mennesker
Folketallet i kommunen
4. kvartal 2022
25 980
innbyggere
Antall fødte
ikon av baby
Antall fødte
2022
231
personer
Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen

Artikkel / 7. mars 2023
Rekordlav fruktbarhet i 2022

Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,41 barn per kvinne i 2022. Det er kraftig nedgang fra 1,55 året før, og det laveste som noen gang er målt i Norge.

Artikkel / 9. mars 2022
Økt fruktbarhet for første gang på 12 år

Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,55 barn per kvinne i 2021, det er opp fra 1,48 i 2020. Det er første gang siden 2009 at tallet øker.

Artikkel / 11. mars 2020
Slik måles fruktbarhet i statistikken

Det snakkes mye om fallende fruktbarhetstall i Norge. Hva betyr det egentlig, og hvilke konsekvenser kan det få?

Tabeller for barn og unge i befolkningen:

Statistikk

Befolkning
Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar.
Fødte
Statistikken viser antall fødte i løpet av et år.
Flyttinger
Statistikken viser tall for flytting til og fra Norge og mellom norske kommuner.
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Statistikken viser tall for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Familier

Barnefamilier totalt,Kjernefamilie,Mor eller far med barn,Familie med særkullsbarn
ikon av folkemengde
Barnefamilier totalt
2022
2 936
ikon av to voksne ett barn
Kjernefamilie
2022
1 904
Ikon av voksen og barn
Mor eller far med barn
2022
595
Ikon av barn med ballong
Familie med særkullsbarn
2022
437
Artikkel / 28. juni 2022
1 av 5 bor alene

Ved inngangen til 2022 bodde 1 027 900 personer alene, som tilsvarer 19,1 prosent av befolkningen. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med året før, da antallet aleneboende for første gang bikket 1 million.

Artikkel / 22. juni 2021
Nå bor over 1 million nordmenn alene

1 005 600 personer bor alene i Norge i 2021. Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen, og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor.

Artikkel / 25. juni 2020
Flere bor alene

Ved årsskiftet bodde 974 200 personer alene. Andelen personer som bor alene er nå 18,3 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng.

Tabeller for barn og unge i familier:

Statistikk

Familier og husholdninger
Statistikken viser familier og husholdningers størrelse og sammensetning.

Helse

Barn og unge drept i trafikken i Norge

Barn og unge skadd i trafikken i Norge

Artikkel / 27. september 2022
Halvparten av unge kvinner er plaget med hodepine eller migrene

Mange kvinner lever med smerter og plager. I alderen 16-24 år oppgir hele 50 prosent å være plaget med varige eller tilbakevendende hodesmerter, mens 31 prosent opplyser å være plaget med smerter i kroppen.

Artikkel / 31. mai 2022
Flere unge snuser i Norge enn i Sverige

Det er nå like mange som snuser daglig i Norge og Sverige, men blant den yngre delen av befolkningen er det flere som snuser i Norge. Unge norske kvinner snuser langt mer enn sin svenske motpart, mens eldre svenske menn bruker mer snus enn nordmenn i samme alder.

Artikkel fra FHI / 11. mars 2022
Fakta om abort (med 2021-tal)

Aborttala har dei siste åra vore historisk låge og dei er framleis fallande. Denne nedgangen skuldast ein markant nedgang i talet på uynskte svangerskap blant kvinner under 25 år sidan 2008.

Folkehelseinstituttet
Dødsårsaksregisterets statistikkbank

Dødsårsaksregisteret inneholder statistikk om årsakene til dødsfall i befolkningen på lands-, fylkes- og kommunenivå. Dødsårsaksregisteret har digitaliserte data fra 1951.

Tabeller for barn og unges helse:

Statistikk

Døde
Statistikken viser antall døde i løpet av et år
Pasienter på sykehus
Pasientstatistikken viser bruken av sykehus, diagnoser og behandlingsform.

Statistikk fra andre enn SSB

Lovbrudd

Straffede personer i Norge under 25 år

Artikkel / 23. september 2022
Færre siktede, men ikke blant de aller yngste

Etterforskningen ble avsluttet for 271 500 lovbrudd og medførte 135 800 siktelser overfor 64 900 gjerningspersoner i 2021. Dette er færre enn noe tidligere år i den sammenliknbare statistikken tilbake til begynnelsen av 1990-tallet.

Artikkel / 16. juni 2021
Færre tyverier i pandemiåret 2020

Politiet og påtalemyndigheten registrerte 300 600 lovbrudd i løpet av 2020, 3 prosent færre enn året før. Nedgangen drives i hovedsak av færre tyverier, men samfunnsendringene som fulgte av covid-19-pandemien påvirket også befolkningens utsatthet og anmeldelsene av andre typer lovbrudd.

Artikkel / 23. juni 2021
Økt bruk av påtaleunnlatelser i 2020

Både påtalemyndighet og domstol ila et normalt antall straffereaksjoner i pandemiåret 2020. Men det ble gitt 76 prosent flere betingede påtaleunnlatelser og halvparten så mange forenklede tollforelegg.

Artikkel / 29. oktober 2020
Færre voksne, men flere barn, tatt for lovbrudd

Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 288 100 lovbrudd i 2019. Dette medførte 143 400 siktelser mot 69 350 forskjellige gjerningspersoner. Blant disse er det 2 928 barn som har begått lovbrudd før de fylte 15 år, som er 52 prosent flere enn i 2015.

Statistikk
Straffereaksjoner

Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og antall reaksjoner.

Tabeller for barn og unges lovbrudd:

Statistikk

Anmeldte lovbrudd og ofre
Statistikken viser lovbrudd registrert av politiet etter lovbruddstype, gjerningssted og politidistrikt, og ofre for anmeldte lovbrudd etter lovbruddstyper og personofrenes kjønn, alder, bosted
Etterforskede lovbrudd
Statistikken viser avgjørelse og siktedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, tilbakefall og lovbruddstype
Straffereaksjoner
Statistikken viser type reaksjon og straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og lovbruddstype

Fritid

Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Besøk per kinoforestilling
Ikon som viser barn med noter
Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole
2022
8,6
prosent
ikon av kinofremviser.
Besøk per kinoforestilling
2022
21,1
prosent
Ekstern artikkel / 13. desember 2022
Yngre har minst tillit til fremmede

Politiet og rettsvesenet nyter høy tillit i befolkningen, viser en ny undersøkelse. De yngste har minst tillit til mennesker de ikke kjenner. Dem med høyest utdanning har mest tillit til myndigheter, nyhetsmedier og fremmende.

Artikkel / 30. juni 2022
Barn med innvandrerbakgrunn brukte folkebibliotek mest i 2021

Syv av ti barn med innvandrerbakgrunn oppga i 2021 at de hadde vært på et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Bibliotek ble i stor grad også brukt av voksne med innvandrerbakgrunn. Én av fire boklesere med innvandrerbakgrunn lånte boken de leste på biblioteket.

Statistikk
Norsk mediebarometer

Statistikken kartlegger bruk av ulike medier som TV, radio, aviser, ukeblader, tegneserier, bøker, internett, ulike strømmetjenester, og tilgangen til disse

Statistikk
Norsk kulturbarometer

Statistikken kartlegger bruk av ulike kulturtilbud som kino, teater, konserter, operaer, museum, bibliotek, idrettsarrangement og tilgangen til disse.

Tabeller for barn og unges fritid:

 

Statistikk

Norsk kulturbarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike kulturtilbud.
Norsk mediebarometer
Statistikken kartlegger bruk av ulike massemedier og tilgangen til disse.
Kulturtilbod
Statistikken visar tal for kva kulturtilbod kommunane bruker pengar på.
Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen
Statistikken kartlegger befolkningens deltakelse på ulike samfunnsarenaer

Barnehage og skole

Barn med barnehageplass,Elever i SFO/AKS,Elever som får særskilt norskopplæring,Elever som får skoleskyss
Ikon for voksen med barn
2022
95,8
%
ikon av bygning
2022
39,8
%
ikon av skoleelever
2022
3,9
%
Ikon av buss
2022
36,5
%
Artikkel / 5. januar 2023
Fakta om utdanning 2023

Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Artikkel / 29. september 2022
Tre av fire privatister tar kun fag de ikke har bestått fra før

Blant de som tok en privatisteksamen skoleåret 2016/2017, var tre av fire førstegangsprivatister som kun tok fag de ikke hadde bestått fra før.

Rapport / 30. juni 2022
Færre utenfor med yrkesfag enn med studieforberedende

Færre personer står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak blant de med yrkesfaglig videregående utdanning, sammenlignet med de som har studieforberedende som høyeste fullførte utdanning. Førstnevnte gruppe har også høyere sysselsettingsandel på tvers av alle aldersgrupper.

Tabeller for barnehage:

 

Tabeller for skole og høyere utdanning:

Statistikk

Barnehager
Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager.
Elevar i grunnskolen
Statistikken inneheld informasjon om grunnskoleopplæring.

Unge på arbeidsmarkedet

Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
Ikon av sjekkliste
Arbeidsledige i kommunen i alderen 15-29 år
November 2020
4,4
%
Artikkel / 4. oktober 2022
Høy sysselsetting blant unge med høyere utdanning

Sysselsettingsgraden blant unge voksne med en universitets- og høgskoleutdanning var høyere i Norge enn noe annet OECD-land i 2021.

Artikkel / 25. mars 2022
Vestfold og Telemark har den høyeste andelen unge som faller utenfor

Endelige tall for 2020 viser regionale forskjeller i andelen unge utenfor. På topp finner vi Vestfold og Telemark med 12,4 prosent utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i aldersgruppen 15–29 år.

Artikkel / 27. januar 2021
Den registrerte ledigheten økte mest blant dem med videregående utdanning

Fra november 2019 til november 2020 økte den registrerte ledigheten blant dem med videregående skole som høyeste fullførte utdanning med 16 641 personer. Dette var utdanningsgruppen med den største økningen i denne perioden.

Tabeller for unge på arbeidsmarkedet:

Statistikk

Arbeidskraftundersøkelsen
Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige
Sysselsetting, registerbasert
Statistikken beskriver sysselsettingen og næringsfordelingen på detaljert regionalt nivå

Barn og økonomi

Andel barn under 18 år i husholdninger med lavinntekt
ikon av lommebok
2021
6,8
%
Inntekt etter skatt for husholdningene

Artikkel / 24. januar 2023
Færre barn med vedvarende lavinntekt i 2021

I alt 11,3 prosent eller 110 700 barn tilhørte i 2021 en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter. Det er første gang på ti år at vi ser en nedgang i tallet på barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt.

Artikkel / 31. mars 2022
Fremdeles 115 000 barn med vedvarende lavinntekt i 2020

I alt 11,7 prosent eller 115 000 barn tilhørte i 2020 en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter. Det er en like stor andel som året før. Hele 6 av 10 barn i lavinntektshusholdninger har innvandrerbakgrunn.

Statistikk
Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Statistikken viser generell utvikling i inntekts- og formuesnivå og fordelingen av inntekt og formue blant ulike husholdningstyper og andre grupper.

Tabeller for barn og unges økonomi:

Statistikk

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
Statistikken viser tall for husholdningenes inntektsnivå, -sammensetning, -utvikling og -fordeling

Barn og unge i barnevernet

Andel barn med barnevernstiltak 0-24 år
Ikon av barn med drage
Andel barn med barnevernstiltak 0-24 år
2022
3,6
prosent
Artikkel / 6. juli 2022
Stadig færre barn i barnevernet

Talet på barn i barnevernet gjekk ned i 2021. Det var 50 520 barn og unge som fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2021. Det er om lag 2 300 færre barn og unge enn året før.

Artikkel / 19. november 2021
Barn som bur i fosterheim utanom familie, flyttar meir

I 2020 budde om lag 6 600 barn i fosterheim utanom familie. Blant desse barna var det 76 prosent i alderen 0-5 år som flytta minst ein gong etter at dei først blei plasserte utanfor heimen av barnevernet.

Statistikk fra Bufdir
Barnevern kommunemonitor

Denne monitoren er en samling av indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barnevernstjenester, og se utvikling over tid. Indikatorene viser også verdier for interkommunale samarbeid og bydeler i Oslo.

Artikkel / 6. desember 2021
Sterk nedgang i bruk av sentre for foreldre og barn

I løpet av 2020 var det 5 700 færre oppholdsdager i sentre for foreldre og barn, en nedgang på 17 prosent fra året før. Det er i de offentlige sentrene reduksjonen har vært stor.

Tabeller for barn og unge i barnevernet:

Statistikk

Barnevern
Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta.