Nye tall fra barnehagestatistikken viser at det blir færre barn i barnehagene og færre barnehager. I 2013 var det totalt 287 177 barn som gikk i norske barnehager og antall har blitt redusert siden da.

Reduksjonen må sees i sammenheng med at befolkningstallene for de aktuelle årskullene har gått ned de siste årene, slik statistikken over befolkning etter alder viser.

– I 2023 ble det registrert det laveste antall barn i norske barnehager de siste 10 årene, med en total på 266 916 barn - en nedgang på 1 814 barn sammenlignet med året før, sier Johannnes Bennetzen, rådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Figur 1. Antall barn i barnehage, etter alder

Færre barnehager

I takt med at det har blitt færre barn har også antall barnehager blitt redusert. I toppåret 2008 var det 6 705 barnehager i Norge. Dette har blitt redusert til  5 314 i 2023, som er en nedgang på 1 391. Det er også variasjoner etter barnehagenes eierforhold. I 2023 var det 2 585 kommunale barnehager, sammenlignet med 2 606 i 2022 - en reduksjon på 21 kommunale barnehager. Reduksjonen i antall private barnehager er mer merkbar enn for de kommunale. I 2022 var det 2 802 private barnehager, mens tallet ett år senere, i 2023, var 2 717 - en nedgang  på 85 private barnehager. 

Figur 2. Antall barnehager

Andel barn i barnehage øker

Siden år 2000 har det vært en markant økning i andel barn med barnehageplass i Norge. De senere årene har økningen skyldtes i hovedsak at flere av barna mellom 1 og 2 år også går i barnehage.

–Tradisjonelt har det vært få ettåringer og mange femåringer i barnehagen. Forskjellen mellom de ulike aldersgruppene har jevnet seg ut de siste årene, sier Bennetzen. 

Trenden fortsatte fra 2022 til 2023 hvor Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe. I beregningen av dekningsgrad tas det ikke høyde for ventelister. økte for aldersgruppen 1-5 år samlet sett, fra 93,4 til 93,8 prosent. I likhet med tidligere år er det de yngste som står for økningen. Blant 1-2 åringer observeres den største økningen, fra 87,7 til 88,6 prosent. For de eldre barna, 3 – 5 år, var dekningsgraden på samme nivå i 2023 som året før med 97,2 prosent.

Figur 3. Andel barn i barnehage. Prosent