Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024

Bokstavkode etter tabelltittel viser laveste regionsnivå: (F) = fylke, (K) = kommune, (B) = bydel

Emner og tabellerStartårStatistikk
Arbeid og lønn  

14341: Arbeidsstedsfylke- og kjønnsfordelt sykefravær. Fylkesstruktur 2024 (F)

2015K1

Sykefravær

13926: Sektor (5 grupper), næring (5-siffernivå) og arbeidssted for lønnstakere og jobber (K)

2016K1

Antall arbeidsforhold og lønn

07940: Utdanningsnivå og kommunefordeling blant sysselsatte i helse- og sosialtjenester. 4. kvartal (K)2008Helse- og sosialpersonell
11615: Fagfelt og utdanningsnivå, kjønn og alder blant sysselsatte. 4. kvartal (K)

2000

Sysselsetting, registerbasert

11618: Befolkning og sysselsatte, etter kjønn og alder. 4. kvartal (K)

2009

Sysselsetting, registerbasert

11619: Yrke-, bosted- og kjønnsfordeling blant sysselsatte, etter alder. 4. kvartal (K)

2015

Sysselsetting, registerbasert
12540: Kjønn-, alder- og arbeidstidsfordeling (6 grupper) blant sysselsatte, etter bosted og arbeidssted. 4. kvartal (K)

2015

Sysselsetting, registerbasert

13470: Næringsfordeling (5-siffernivå) blant sysselsatte. 4. kvartal (K)

2008

Sysselsetting, registerbasert
13472: Sektor- (5 grupper) og næringsfordeling (8 grupper) for sysselsatte (15-74 år). 4. kvartal (K)

2008

Sysselsetting, registerbasert
13563: Kommunefordelt arbeidsstyrkestatus (inkl. NEET) for personer 15 år og eldre, etter bosted, alder og innvandringskategori (K)

2008

Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
Befolkning  
01222: Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K)

1997K4

Befolkning
01223: Endringar hittil i år for befolkninga, for kommunar, fylke og heile landet (K)

1997K4

Befolkning

03027: Sivilstand i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K)

1986

Befolkning
07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K)

1986

Befolkning

13148: Antall innbyggere per aldersgruppe, 0-17 år (K)

1986

Befolkning

04231: Levendefødte, etter kjønn (K)

1972

Fødte

08425: Døde, etter kjønn (K)

1986

Døde

12983: Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldersgruppe. Foreløpige tall (K) (B)

2000

Døde

09659: Inngåtte ekteskap (K)

1966

Ekteskap og skilsmisser

09660: Skilsmisser og separasjoner (K)

1966

Ekteskap og skilsmisser

06070: Privathusholdninger, etter husholdningstype (K) (B)

2005

Familier og husholdninger

06081: Personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (K) (B)

2005

Familier og husholdninger

06083: Familier, etter familietype (K) (B)

2005

Familier og husholdninger

06093: Par med og uten barn i privathusholdninger, etter samlivsform (K) (B)

2005

Familier og husholdninger

06844: Personer 67 år og over i privathusholdninger, etter alder og antall personer i husholdningen (K) (B)

1960

Familier og husholdninger

12306: Familier med barn, etter familietype kjernefamilie med flere (K) (B)

2009

Familier og husholdninger

05426: Innvandring, utvandring  og nettoinnvandring (K)

1999

Flyttinger

13256: Innvandringer og utvandringer til og fra hele landet, fylker og kommuner, etter aldersgrupper (K)

2010

Flyttinger

06913: Endringer i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K)

1951

Føretak

07108: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, totalt, etter kjønn og landbakgrunn (verdensdel) (K)

1970

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

07109: Utenlandsfødte, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn (K)

1970

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

07110: Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn (K)

1970

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

07565: Lokale folkeavstemninger, etter tema (K)

1970-2009

Lokale folkeavstemninger

04768: Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap (K)

1977

Overgang til norsk statsborgerskap

05212: Folkemengde, etter kjønn og  tettbygd/spredtbygd strøk (K)

1990

Tettsteders befolkning og areal

Bygg, bolig og eiendom  
13370: Eierform, drivstofftyper og kjøretøygrupper (K)2020

Bilparken

06265: Boliger, etter bygningstype (K)2006

Boliger

06266: Boliger, etter bygningstype og byggeår (K)2006

Boliger

06513: Boliger, etter bygningstype og bruksareal (K)2007

Boliger

06514: Boliger, etter bygningstype og antall bad (K)

2007

Boliger

06515: Boliger, etter bygningstype og antall rom (K)

2007

Boliger

06516: Boliger, etter bygningstype og antall WC (K)

2007

Boliger

06517: Boliger, etter byggeår og bruksareal (K)2007

Boliger

06518: Boliger, etter byggeår og antall rom (K)2007Boliger
06830: Boliger, etter bygningstype og tettbygd/spredtbygd strøk (K)2006

Boliger

08455: Boliger, etter antall etasjer i bygningen (K)2010

Boliger

08456: Boliger, etter kjøkkenmuligheter (K)

2010

Boliger

08457: Boliger, etter beliggenhet (etasje) i bygning (K)

2010

Boliger

10148: Boliger, etter bygningstype og heis (K)

2012

Boliger

10149: Boliger, etter bygningstype og eieform (K)

2012

Boliger

05887: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K)

2000K1

Byggeareal

05889: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K)

2000K1

Byggeareal

05939: Byggeareal. Bruksareal til annet enn bolig, etter bygningstype (m²) (K)

2000

Byggeareal

05940: Byggeareal. Boliger og bruksareal til bolig, etter bygningstype (K)

2000

Byggeareal

06952: Byggeareal. Fritidsbygninger (K)

1983

Byggeareal

10783: Byggeareal. Avgang av boliger, etter bygningstype (K)

2009

Byggeareal

10784: Byggeareal. Avgang av boliger, etter bygningstype (K)

2009K1

Byggeareal

10785: Byggeareal. Avgang av bygninger, etter bygningstype (K)

2009

Byggeareal

10786: Byggeareal. Avgang av bygninger, etter bygningstype (K)

2009K1

Byggeareal

11358: Byggeareal. Ombygging til boliger, etter bygningstype (K)

2012

Byggeareal

11359: Byggeareal. Ombygging til boliger, etter bygningstype (K)

2012K1

Byggeareal

03158: Eksisterende bygningsmasse. Alle bygg, etter bygningstype (K)1997

Bygningsmassen

03173: Eksisterende bygningsmasse. Andre bygg enn boligbygg, etter bygningstype (K)

2001

Bygningsmassen

03174: Eksisterende bygningsmasse. Fritidsbygg, etter bygningstype (K)

2001

Bygningsmassen

03175: Eksisterende bygningsmasse. Boligbygg, etter bygningstype (K)

2001

Bygningsmassen

Energi og industri  

10314: Nettoforbruk av elektrisk kraft, etter forbrukergruppe (GWh) (K)

2010

Elektrisitet

Helse  
11644: Døgn til omsorgstenester i løpet av året, etter alder og døgnbasert teneste (K)

2009

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Inntekt og forbruk  

08409: Inntektsintervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre (K)

1993

Skatt for personer

Jord, skog, jakt og fiskeri  

03432: Felte elg, etter alder og kjønn (K)

1986-1987

Elgjakt

03434: Felte hjort, etter alder og kjønn (K)

1986-1987

Hjortejakt

06194: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven og plan- og bygningsloven (K)

2005

Kommunal forvaltning av landbruksarealer

07903: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (K)

2005

Kommunal forvaltning av landbruksarealer

08123: Nydyrking (K)

2005

Kommunal forvaltning av landbruksarealer

03501: Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt (K)

1987-1988

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

09243: Sjøfiske. Fangst, etter fiskeslag og vektklasse (K)

1993

Sjøfiske etter laks og sjøaure

03795: Avvirkning for salg, etter treslag (m³) (K)

1996

Skogavvirkning for salg

03895: Avvirkning for salg, etter sortiment (m³)  (K)

1996

Skogavvirkning for salg

07366: Produktivt skogareal (dekar) (K)

2008

Skogeiendommer

Natur og miljø  

09281: Sentrumssoner (K)

2000

Aktivitet i sentrumssoner

12508: Handels- og servicesoner (K)

2018

Aktivitet i sentrumssoner

09280: Areal av land og ferskvatn, etter kommune (km²) (K)

2007

Areal av land og ferskvatn

04861: Areal og befolkning i tettsteder (K)

2000

Arealbruk i tettsteder

09594: Arealbruk og arealressurser, etter arealklasser (km²) (K) (B)

2011

Arealbruk og arealressurser

10781: Fysisk nedbygd areal (km²) (K)

2011

Arealbruk og arealressurser

13898: Kommuneplanens arealdel for landområder, etter arealformål (hovedformål) (km²) (K)

2022

Arealbruk og arealressurser

13899: Kommuneplanens arealdel for sjøområder, etter arealformål (km²) (K)

2022

Arealbruk og arealressurser

13900: Arealreserver til boligbebyggelse i kommuneplan, etter arealformål og arealklasse (dekar) (K)

2022

Arealbruk og arealressurser

13901: Nåværende arealbruk for områder avsatt til boligbebyggelse og der boligbebyggelse kan inngå, etter arealklasse (dekar) (K)

2022

Arealbruk og arealressurser

10328: Fritidsbygg innenfor og utenfor tettbygd fritidsbyggområde, etter bygningstype og størrelse på område (K)

2014

Fritidsbyggområder

11200: Fritidsbygg innenfor og utenfor sammenhengende fritidsbyggområde, etter bygningstype og størrelse på område (K)

2014

Fritidsbyggområder

12511: Fritidsbygg, etter høyde over havet, innenfor og utenfor tettbygd fritidsbyggområde, og størrelse på område (K)

2016

Fritidsbyggområder

12512: Fritidsbygg over-, under- og i overgangssonen til den klimatiske skoggrensa, innen og utenfor tettbygd fritidsbyggområde og størrelse på område (K)

2016

Fritidsbyggområder

Transport og reiseliv  
14162: Overnattingar, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bustadland (F)2016M01

Overnattingar

14163: Overnattingar, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bustadland (F)2016

Overnattingar

14164: Opne bedrifter, rom/hytter/leilegheiter, uteplassar og senger, etter innkvarteringstype (F)2016M01Overnattingar
14165: Ankomne gjester, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bustadland (F)2016M01Overnattingar
14167: Hotell og liknande overnattingsverksemder. Overnattingar, etter formål med hotellopphaldet (F)2016Overnattingar
14168: Omsetning og kapasitetsutnytting på hotell (F)2016M01Overnattingar
14169: Omsetning og kapasitetsutnytting på hotell (F)2016Overnattingar
14171: Campingplassar. Overnattingar, etter overnattingsmåte (F)2016Overnattingar
14172: Overnattingar per reiselivsregion, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bustadland2016M01Overnattingar

14173: Opne bedrifter, rom/hytter/leilegheiter, uteplassar og senger per reiselivsregion, etter innkvarteringstype

2016M01Overnattingar
14174: Ankomne gjester per reiselivsregion, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bustadland2016M01Overnattingar

14175: Hotell og liknande overnattingsverksemder. Overnattingar per reiselivsregion, etter formål med opphaldet

2016M01Overnattingar

14176: Hotell og liknande overnattingsverksemder. Omsetning og kapasitetsutnytting per reiselivsregion

2016M01Overnattingar
14177: Hotell og liknande overnattingsverksemder. Nøkkelindikatorar per reiselivsregion2016M01Overnattingar
14178: Overnattingar, etter innkvarteringstype og gjestene sitt bustadland, sesongjustert (F)2016M01Overnattingar
14179: Hotell og liknande overnattingsverksemder. Omsetning, sesongjustert (1 000 kr) (F)2016M01Overnattingar

01961: Biler vraket mot pant, etter biltype (K)

1997

Bilparken

07832: Merker og kjøretøygrupper (K)

2008

Bilparken

07849: Drivstofftype, type kjøring og kjøretøygrupper (K)

2008

Bilparken

11823: Euroklasser, drivstofftyper og kjøretøygrupper (K)

2016

Bilparken

12906: Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering, euroklasser og drivstofftype (K)

2019

Bilparken

13370: Eierform, drivstofftyper og kjøretøygrupper (K)

2020

Bilparken

10209: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter politidistrikt (K)

1999M01

Trafikkulykker med personskade

12044: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt (K)

1999

Trafikkulykker med personskade

Utdanning  

09169: Barn i barnehager, etter alder, oppholdstid per uke og barnehagens eierforhold (K)

1999

Barnehager

09220: Barnehager, etter eierforhold (K)

1987

Barnehager

09339: Årsverk i barnehager, etter barnehagens eierforhold og ansattes stillingstyper (K)

2000

Barnehager

09345: Ansatte i barnehager, etter barnehagens eierforhold, ansattes stillingstyper og utdanning (K)

2000

Barnehager

13632: Barn 0-5 år på venteliste til barnehageplass (K)

2017

Barnehager

09546: Grunnskolar, etter skolestorleik, skolens organisasjonsform og eigeforhold (K)

2002

Elevar i grunnskolen

Valg  

01182: Kommunestyrevalget. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste (K)

1979

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

01183: Fylkestingsvalget. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste (K)

1975

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

04812: Formannskapsmedlemmer, etter parti/valgliste (K)

1987

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

04813: Kommunestyremedlemmer, etter parti/valgliste (K)

1999

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

07360: Stortingsvalg. Stemmeberettigede 20 år og eldre og førstegangsvelgere 18-19 år, etter kjønn (K)

2009

Personer med stemmerett

13448: Stortingsvalg. Stemmeberettigede, etter kjønn (K)

2009

Personer med stemmerett

Virksomheter, foretak og regnskap  

07359: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K)

2008

Etablerere i næringslivet

06104: Nye foretak og ansatte, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter nyetablering/eierskifte og antall ansatte (K)

2001

Føretak

06681: Nyetablerte foretak, etter overlevelse (K)

2001

Føretak

06707: Overlevde foretak og sysselsatte i foretakene, etter vekst i sysselsetting (K)

2001

Føretak

07196: Foretak (1.1.), unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K)

2008

Føretak

08076: Nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007) og organisasjonsform (K)

2008K1

Føretak

08229: Foretak, unntatt offentlig forvaltning, etter næring (SN2007), organisasjonsform og antall sysselsatte (K)

2008

Føretak

08774: Opphørte foretak, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2007), organisasjonsform og type opphør (K)

2008

Føretak

13701: Nyetablerte føretak, etter alder og overleving (K)

2002

Føretak

14012: Registrerte nye føretak, etter storleik og type etablering (K)

2002

Føretak

14018: Opphøyrte føretak, etter storleik og type opphøyr (K)

2002

Føretak

14150: Føretak, etter næringshovedområde (SN2007), organisasjonsform og storleik (K)

2008

Føretak

14151: Føretak, etter næring (kombinert standard), organisasjonsform og storleik (K)

2002

Føretak

07165: Åpnede konkurser, etter næring (SN2007) og organisasjonsform (K)

2006K1

Opna konkursar

10790: Åpnede konkurser, etter konkurstype og 5-siffer næring (SN2007) (K)

2009K1

Opna konkursar

07091: Virksomheter, etter næring (SN2007) og antall ansatte (K)

2009

Virksomheter

10308: Virksomheter, etter foretakenes sektor og antall ansatte (K)

2012

Virksomheter

10309: Virksomheter, etter næringshovedområde (SN2007) og antall ansatte (K)

2009

Virksomheter