Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

07780: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 36 Valgte

Søk

hushaldstype

Totalt 16 Valgte

Søk

private hushald

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Yrkesinntekter (kr):
kr
Lønnsinntekter (kr):
kr
Netto næringsinntekter (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Renteinntekter (kr):
kr
Aksjeutbytte (kr):
kr
Realisasjonsvinster (kr):
kr
Realisasjonstap (kr):
kr
Andre kapitalinntekter (kr):
kr
Overføringar (kr):
kr
Skattepliktige overføringar (kr):
kr
Pensjonar frå folketrygda (kr):
kr
Alderspensjonar (kr):
kr
Uførepensjon (kr):
kr
Arbeidsavklaringspengar (kr):
kr
Tenestepensjonar (kr):
kr
Avtalefesta pensjon (kr):
kr
Avtalefesta pensjon offentlig sektor (kr):
kr
Avtalefesta pensjon privat sektor (kr):
kr
Dagpengar ved arbeidsløyse (kr):
kr
Sjukepengar (kr):
kr
Andre skattepliktige overføringar (kr):
kr
Skattefrie overføringar (kr):
kr
Barnetrygd (kr):
kr
Bostøtte (kr):
kr
Studiestipend (kr):
kr
Sosialhjelp (kr):
kr
Grunn- og hjelpestønad (kr):
kr
Kontantstøtte (kr):
kr
Andre skattefrie overføringer (kr):
kr
Samla inntekt (kr):
kr
Utlikna skatt og negative overføringar (kr):
kr
Utlikna skatt (kr):
kr
Negative overføringar (kr):
kr
Inntekt etter skatt (kr):
kr
Talet på hushald:
hushald
Referansetid
Yrkesinntekter (kr):
31.12.
Lønnsinntekter (kr):
31.12.
Netto næringsinntekter (kr):
31.12.
Kapitalinntekter (kr):
31.12.
Renteinntekter (kr):
31.12.
Aksjeutbytte (kr):
31.12.
Realisasjonsvinster (kr):
31.12.
Realisasjonstap (kr):
31.12.
Andre kapitalinntekter (kr):
31.12.
Overføringar (kr):
31.12.
Skattepliktige overføringar (kr):
31.12.
Pensjonar frå folketrygda (kr):
31.12.
Alderspensjonar (kr):
31.12.
Uførepensjon (kr):
31.12.
Arbeidsavklaringspengar (kr):
31.12.
Tenestepensjonar (kr):
31.12.
Avtalefesta pensjon (kr):
31.12.
Avtalefesta pensjon offentlig sektor (kr):
31.12.
Avtalefesta pensjon privat sektor (kr):
31.12.
Dagpengar ved arbeidsløyse (kr):
31.12.
Sjukepengar (kr):
31.12.
Andre skattepliktige overføringar (kr):
31.12.
Skattefrie overføringar (kr):
31.12.
Barnetrygd (kr):
31.12.
Bostøtte (kr):
31.12.
Studiestipend (kr):
31.12.
Sosialhjelp (kr):
31.12.
Grunn- og hjelpestønad (kr):
31.12.
Kontantstøtte (kr):
31.12.
Andre skattefrie overføringer (kr):
31.12.
Samla inntekt (kr):
31.12.
Utlikna skatt og negative overføringar (kr):
31.12.
Utlikna skatt (kr):
31.12.
Negative overføringar (kr):
31.12.
Inntekt etter skatt (kr):
31.12.
Talet på hushald:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Uføreytingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsbegrensa uførestønad og behovsprøva barnetillegg til dei med tidsbegrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007). Sjukepengar utbetala frå folketrygda. Feriepengar av sjukepengar er medrekna (om lag 250 000 personar mottok kun feriepengar av sjukepengar i 2008). Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008). Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje). Negative overføringar omfattar betalte underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskudd til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsførhald. Nye mottakere av overgangsstønad fra 1. april 2014 får stønaden skattlagt som lønnsinntekt. Stønaden er inkludert i lønnsinntekter for inntektsåret 2014. Tall for tjenestepensjon i 2011 og 2012 ble rettet 30.3.2016. Tall for flerfamiliehusholdninger (2006-2012) og tall for andre skattepliktige overføringer (2011-2012) ble rettet 15.5.2019.
hushaldstype

Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.

Brukerveiledning for statistikkbanken