Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07780: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle 2006 - 2022

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 90 13 16 16
19.12.2023 08:00
Yrkesinntekter (kr):
kr
Lønnsinntekter (kr):
kr
Netto næringsinntekter (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Renteinntekter (kr):
kr
Aksjeutbytte (kr):
kr
Realisasjonsvinster (kr):
kr
Realisasjonstap (kr):
kr
Andre kapitalinntekter (kr):
kr
Overføringar (kr):
kr
Skattepliktige overføringar (kr):
kr
Pensjonar frå folketrygda (kr):
kr
Alderspensjonar (kr):
kr
Uførepensjon (kr):
kr
Arbeidsavklaringspengar (kr):
kr
Tenestepensjonar (kr):
kr
Avtalefesta pensjon (kr):
kr
Avtalefesta pensjon offentlig sektor (kr):
kr
Avtalefesta pensjon privat sektor (kr):
kr
Dagpengar ved arbeidsløyse (kr):
kr
Sjukepengar (kr):
kr
Andre skattepliktige overføringar (kr):
kr
Skattefrie overføringar (kr):
kr
Barnetrygd (kr):
kr
Bostøtte (kr):
kr
Studiestipend (kr):
kr
Sosialhjelp (kr):
kr
Grunn- og hjelpestønad (kr):
kr
Kontantstøtte (kr):
kr
Andre skattefrie overføringer (kr):
kr
Samla inntekt (kr):
kr
Utlikna skatt og negative overføringar (kr):
kr
Utlikna skatt (kr):
kr
Negative overføringar (kr):
kr
Inntekt etter skatt (kr):
kr
Talet på hushald:
hushald
Yrkesinntekter (kr):
31.12.
Lønnsinntekter (kr):
31.12.
Netto næringsinntekter (kr):
31.12.
Kapitalinntekter (kr):
31.12.
Renteinntekter (kr):
31.12.
Aksjeutbytte (kr):
31.12.
Realisasjonsvinster (kr):
31.12.
Realisasjonstap (kr):
31.12.
Andre kapitalinntekter (kr):
31.12.
Overføringar (kr):
31.12.
Skattepliktige overføringar (kr):
31.12.
Pensjonar frå folketrygda (kr):
31.12.
Alderspensjonar (kr):
31.12.
Uførepensjon (kr):
31.12.
Arbeidsavklaringspengar (kr):
31.12.
Tenestepensjonar (kr):
31.12.
Avtalefesta pensjon (kr):
31.12.
Avtalefesta pensjon offentlig sektor (kr):
31.12.
Avtalefesta pensjon privat sektor (kr):
31.12.
Dagpengar ved arbeidsløyse (kr):
31.12.
Sjukepengar (kr):
31.12.
Andre skattepliktige overføringar (kr):
31.12.
Skattefrie overføringar (kr):
31.12.
Barnetrygd (kr):
31.12.
Bostøtte (kr):
31.12.
Studiestipend (kr):
31.12.
Sosialhjelp (kr):
31.12.
Grunn- og hjelpestønad (kr):
31.12.
Kontantstøtte (kr):
31.12.
Andre skattefrie overføringer (kr):
31.12.
Samla inntekt (kr):
31.12.
Utlikna skatt og negative overføringar (kr):
31.12.
Utlikna skatt (kr):
31.12.
Negative overføringar (kr):
31.12.
Inntekt etter skatt (kr):
31.12.
Talet på hushald:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrkesinntekter (kr) , Lønnsinntekter (kr) , Netto næringsinntekter (kr) ,

Valgt 1 av totalt 36

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle hushald , Aleinebuande under 30 år , Aleinebuande 30-44 år ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Uføreytingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsbegrensa uførestønad og behovsprøva barnetillegg til dei med tidsbegrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007). Sjukepengar utbetala frå folketrygda. Feriepengar av sjukepengar er medrekna (om lag 250 000 personar mottok kun feriepengar av sjukepengar i 2008). Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008). Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje). Negative overføringar omfattar betalte underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskudd til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsførhald. Nye mottakere av overgangsstønad fra 1. april 2014 får stønaden skattlagt som lønnsinntekt. Stønaden er inkludert i lønnsinntekter for inntektsåret 2014. Tall for tjenestepensjon i 2011 og 2012 ble rettet 30.3.2016. Tall for flerfamiliehusholdninger (2006-2012) og tall for andre skattepliktige overføringer (2011-2012) ble rettet 15.5.2019. Tall for 2020 ble rettet 2.september 2022. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene.

hushaldstype


Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.

statistikkvariabel

Dagpengar ved arbeidsløyse (kr)

Dagpengar ved arbeidsløyse inkluderer i 2020 også lønskompensasjon til permitterte, men ikkje forskot på dagpengar.