Variabeldefinisjon

Bostøtte

  English
Navn Bostøtte
Definisjon Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Det er forholdet mellom husstandens boutgifter og samlede inntekter som avgjør om bostøtte blir gitt.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter bostøtte i løpet av kalenderåret. Til og med 1997 fantes det to ulike bostøtteordninger: Sosialdepartementets botilskuddsordning for pensjonister og Kommunal- og arbeidsdepartementets bostøtteordning (KAD). I 1997 ble de to ordningene samordnet ved at botilskuddsordningen for pensjonister ble innlemmet i den ordinære bostøtteordningen fra KAD. I inntektsundersøkelsene før 1997 hadde en imidlertid bare opplysninger om den ene av de to ordningene, dvs. utbetalt bostøtte fra KADs bostøtteordning. Dette betyr at når de to ordningene ble samordnet i 1997, førte dette til at en i inntektsstatistikken fikk en økning i både antall mottakere av bostøtte og i utbetalt beløp som altså i stor grad må tilskrives denne regelendringen. Beløpet er ført som inntekt på søkeren. For å få bostøtte må én i husstanden være støtteberettiget. Støtteberettiget person er: * barn under 18 år eller person over 65 år * person med visse typer trygder/pensjoner/stønader fra det offentlige, se nedenfor * person som har sosialhjelp som eneste inntekt, med en varighet på minst ett år Følgende trygder/pensjoner/stønader gir støtteberettigelse: - alders-, uføre- eller etterlattepensjon fra folketrygden eller annen offentlig pensjon - krigspensjon - grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven - attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad - introduksjonsstønad
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller