Variabeldefinisjon

Inntekt etter skatt

  English
Navn Inntekt etter skatt
Definisjon Yrkesinntekter, kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer, i løpet av kalenderåret. Utlignet skatt og negative overføringer er trukket i fra.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Utlignet skatt og negative overføringer
Yrkesinntekter
Kapitalinntekter
Skattefrie overføringer
Skattepliktige overføringer
Lenket til Statistikkbanktabeller
10707: Husholdninger, etter hushaldstype og størrelse på inntekt etter skatt (F)
10678: Registrerte inntekter (gjennomsnitt) for hushald, etter hushaldstype (F)
10222: Inntekter for bosatte uførepensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner)
09903: Husholdningers inntekt etter skatt og samlet inntekt, etter hovedinntektstakers kjønn og alder (kr) (F)
09607: Inntekter for bosatte alderspensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner)
09606: Samlet inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter hovedaktivitet, alder, kjønn og før/etter skatt (nominelle kroner) (avslutta serie)
09605: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter grad av yrkestilknytning, inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner)
09604: Inntekter for bosatte AFP-pensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (avslutta serie)
09603: Inntekter for bosatte uførepensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (avslutta serie)
09343: Samlet inntekt og inntekt etter skatt for bosatte personer 60-90 år, etter fødselsår og kjønn. Gjennomsnitt og median (avslutta serie)
09342: Samlet inntekt og inntekt etter skatt for bosatte personer 60 år og eldre, etter alder og kjønn. Gjennomsnitt og median (avslutta serie)
07780: Registrerte inntekter for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle
07778: Registrerte inntekter for busette personar (mill. kr)
07751: Sammensetning av samlet husholdningsinntekt, desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (prosent)
07183: Husholdninger, etter størrelse på samlet inntekt (K)
07182: Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt (K)
07137: Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt (F)
06946: Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median (F)
06944: Inntekt etter skatt, etter husholdningstype. Antall husholdninger og median (K) (B)
06467: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype (avslutta serie)
06120: Hovedposter i inntektsregnskapet for bosatte uførepensjonister (avslutta serie)
04751: Inntekt etter skatt for hushald, etter hushaldstype. Median i faste kroner og indeks for faste prisar (1990=100)
04750: Talet på personar, bruttoinntekt, inntekt etter skatt, formue ved likning og gjeld pr. hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie)
04619: Inntektsregnskap for bosatte personer (avslutta serie)
04460: Inntekt etter skatt for par med barn i enfamiliehusholdninger, etter antall barn (0-17 år) (kr) (K) (B) (avslutta serie)
04459: Inntekt etter skatt i privathusholdninger, aleneboende og par uten barn, etter alder (kr) (K) (B) (avslutta serie)
04458: Privatusholdninger, etter inntekt og skatt, gruppert (K) (B) (avslutta serie)
04455: Inntekt etter skatt i privathusholdninger, etter husholdningsstørrelse (kr) (K) (B) (avslutta serie)
04452: Inntekt etter skatt i privathusholdninger, etter husholdningstype (kr) (K) (B) (avslutta serie)