Variabeldefinisjon

Skattefrie overføringer

  English
Navn Skattefrie overføringer
Definisjon Skattefrie overføringer omfatter barnetrygd, bostøtte, studiestipend, sosialhjelp, grunn- og hjelpestønad med flere.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Alle mottatte overføringer gjelder i løpet av kalenderåret. Engangsstønaden ble innlemmet f.o.m. inntektsåret 1994. Kontantstøtten ble innlemmet fra august 1998. Forsørgerfradraget opphørte f.o.m. inntektsåret 2001. Skattefrie overføringer omfatter også samleposten "andre overføringer", se eksterne kommentarer knyttet til denne variabelen.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Barnetrygd
Bostøtte
Studiestipend
Sosialhjelp
Kontantstøtte
Engangsstønad ved fødsel
Grunn- og hjelpestønad
Andre overføringer
Forsørgerfradrag
Lenket til Statistikkbanktabeller