Variabeldefinisjon

Barnetrygd

  English
Navn Barnetrygd
Definisjon Barnetrygd omfatter ordinær barnetrygd, småbarnstillegg, ekstra barnetrygd til enslige forsørgere og småbarnstillegg for personer bosatt i Nord-Troms og Finnmark.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter barnetrygd i løpet av kalenderåret. Barnetrygd er en skattefri trygdeytelse som utbetales månedlig. For 1998 ble beløpet beregnet på bakgrunn av opplysninger om antall barn, husholdningstype og bosted. Fra og med 1999 blir beløpet innhentet fra Rikstrygdeverket. Barnetrygden er registrert på den som står som mottaker av stønaden, i de fleste tilfeller barnets mor.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller