Variabeldefinisjon

Samlet inntekt

  English
Navn Samlet inntekt
Definisjon Yrkesinntekt, kapitalinntekt, skattepliktige og skattefrie overføringer mottatt i løpet av kalenderåret.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Yrkesinntekter
Kapitalinntekter
Skattepliktige overføringer
Skattefrie overføringer
Lenket til Statistikkbanktabeller
10678: Registrerte inntekter (gjennomsnitt) for hushald, etter hushaldstype (F)
10319: Gjennomsnittleg berekna nettoformue og endring i berekna nettoformue for hushald, etter desilfordelt samla inntekt
10222: Inntekter for bosatte uførepensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner)
09903: Husholdningers inntekt etter skatt og samlet inntekt, etter hovedinntektstakers kjønn og alder (kr) (F)
09607: Inntekter for bosatte alderspensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner)
09606: Samlet inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter hovedaktivitet, alder, kjønn og før/etter skatt (nominelle kroner) (avslutta serie)
09605: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter grad av yrkestilknytning, inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner)
09604: Inntekter for bosatte AFP-pensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (avslutta serie)
09603: Inntekter for bosatte uførepensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (avslutta serie)
09343: Samlet inntekt og inntekt etter skatt for bosatte personer 60-90 år, etter fødselsår og kjønn. Gjennomsnitt og median (avslutta serie)
09342: Samlet inntekt og inntekt etter skatt for bosatte personer 60 år og eldre, etter alder og kjønn. Gjennomsnitt og median (avslutta serie)
09341: Inntekter for bosatte personer 60-90 år, etter inntektskilde, fødselsår og kjønn
09331: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter inntektskilde, alder og kjønn
08781: Hushald, etter samla inntekt og storleiken på gjeld (prosent) (K)
08728: Hushald, etter renteutgifter av samla inntekt (prosent) (F)
08726: Hushald, etter samla inntekt og storleiken på gjeld (prosent)
07894: Gjennomsnittleg gjeld og endring i gjeld for hushald, etter klasse for samla inntekt
07879: Hushald, etter samla inntekt (før skatt) og gjeld (prosent)
07780: Registrerte inntekter for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle
07778: Registrerte inntekter for busette personar (mill. kr)
07752: Hushald, etter hushaldstype og samla hushaldsinntekt (prosent)
07751: Sammensetning av samlet husholdningsinntekt, desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (prosent)
07184: Husholdninger, etter størrelse på samlet inntekt (F)
07183: Husholdninger, etter størrelse på samlet inntekt (K)
06886: Del av samla skattepliktig bruttofinanskapital og gjennosnittleg skattepliktig bruttofinanskapital for hushald, etter desilfordelt skattepliktig bruttofinanskapital
06662: Hushald, etter inntekt og gjeld (prosent) (avslutta serie)
06467: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype (avslutta serie)
06120: Hovedposter i inntektsregnskapet for bosatte uførepensjonister (avslutta serie)
04752: Fordeling av brutto finanskapital for hushald, etter desiler (avslutta serie)
04619: Inntektsregnskap for bosatte personer (avslutta serie)