Variabeldefinisjon

Kapitalinntekter

  English
Navn Kapitalinntekter
Definisjon Kapitalinntekter omfatter renteinntekter, aksjeutbytte, realisasjonsgevinster og andre kapitalinntekter i løpet av kalenderåret. Til fradrag kommer årets realisasjonstap.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Renteinntekter
Aksjeutbytte
Realisasjonstap
Realisasjonsgevinster
Andre kapitalinntekter
Lenket til Statistikkbanktabeller
10678: Registrerte inntekter (gjennomsnitt) for hushald, etter hushaldstype (F)
10491: Sammensetning av innvandrerhusholdningers samlede inntekt, etter type inntekt, landbakgrunn og botid (prosent)
10280: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art
10264: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, etter næring (SN2007)
10222: Inntekter for bosatte uførepensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner)
09607: Inntekter for bosatte alderspensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner)
09605: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter grad av yrkestilknytning, inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner)
09604: Inntekter for bosatte AFP-pensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (avslutta serie)
09603: Inntekter for bosatte uførepensjonister, etter inntektskilde, alder og kjønn (nominelle kroner) (avslutta serie)
09341: Inntekter for bosatte personer 60-90 år, etter inntektskilde, fødselsår og kjønn
09331: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter inntektskilde, alder og kjønn
07780: Registrerte inntekter for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle
07778: Registrerte inntekter for busette personar (mill. kr)
07762: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07751: Sammensetning av samlet husholdningsinntekt, desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (prosent)
06467: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype (avslutta serie)
06120: Hovedposter i inntektsregnskapet for bosatte uførepensjonister (avslutta serie)
06074: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra annen næringsvirksomhet, etter næring (avslutta serie)
06073: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art (avslutta serie)
05744: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar (kr) (F) (avslutta serie)
05743: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie)
05660: Hovedposter fra likningen for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt (avslutta serie)
05659: Hovedposter fra likningen for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, unntatt primærnæring. Gjennomsnitt (avslutta serie)
04619: Inntektsregnskap for bosatte personer (avslutta serie)