Variabeldefinisjon

Aksjeutbytte

  English
Navn Aksjeutbytte
Definisjon Skattepliktig og skattefritt utbytte i løpet av kalenderåret.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Aksjeutbytte omfatter utbytte av aksjer i norske og utenlandske selskap, og i likestilte selskap (herunder andeler i aksjefond). Aksjeutbytte er i likhet med renteinntekter regnet brutto. Aksjeutbytte er summen av selvangivelsens post 3.1.4 og post 3.1.7.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue
10924: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og bruttoinntekt
07780: Registrerte inntekter for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle
07778: Registrerte inntekter for busette personar (mill. kr)
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie)
07006: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på bruttoinntekt. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr)
06467: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype (avslutta serie)
06255: Personer med aksjeutbytte og gjennomsnittlig aksjeutbytte (F) (avslutta serie)
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie)
05838: Bruttoinntektsintervall, etter mottatt aksjeutbytte. Antall bosatte personer 17 år og eldre
05798: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (avslutta serie)
05661: Inntekter og fradrag fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt (kr) (F) (avslutta serie)
05598: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall (avslutta serie)
05587: Aksjeutbytte mottatt - i intervall. Antall bosatte personer 17 år og eldre, og sum utbyte