Variabeldefinisjon

Tjenestepensjoner

  English
Navn Tjenestepensjoner
Definisjon Tjenestepensjoner omfatter utbetaling av pensjoner i arbeidsforhold, unntatt avtalefestet pensjon (AFP). I tillegg inngår utbetalinger fra individuell pensjonsavtale (IPA), livrenter og føderådsytelser i jord- og skogbruk.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Omfatter tjenestepensjon mottatt i løpet av kalenderåret. Tilsvarer post 2.2.2 i selvangivelsen. Inntil 2000 ble også post 2.3.2, ektefelle tjenestepensjon lagt til. F.o.m. 2001 registreres dette i post 2.2.2 i ektefellens egne selvangivelse. Introduksjonsstønaden ble innført som en prøveordning 1/9-2003 og gjort obligatorisk fra 1/8-2004. Supplerende stønad ble innført 1/1-2006. Introduksjonsstønaden trekkes fra tjenestepensjo og legges til andre skattepliktige overføringer fra og med inntektsåret 2005. Supplerende stønad trekkes fra tjenestepensjon og legges til andre skattepliktige overføringer fra og med inntektsåret 2012. Fra og med inntektsåret 2006 trekkes avtalefestet pensjon (AFP) fra tjenestepensjon og spesifiseres som separat inntektskomponent.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Tjenestepensjoner
Versjon Tjenestepensjoner
Lenket til Statistikkbanktabeller