Variabeldefinisjon

Utlignet skatt

  English
Navn Utlignet skatt
Definisjon Sum inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, samt medlemsavgifter til folketrygden.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer I Inntektsstatistikken er forsørgerfradraget å betrakte som en overføring og er derfor ikke trukket fra i utlignet skatt. I Skattestatistikken er førsørgerfradraget et fradrag i skatt og er således trukket fra i utlignet skatt. Forsørgerfradraget opphørte f.o.m. inntektsåret 2001.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/01/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10943: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer, etter alder (F)
10942: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter ti-årig aldersgrupper
10941: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue
10924: Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og over, etter alder og bruttoinntekt
10280: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art
10264: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, etter næring (SN2007)
09914: Inntekt, formue, gjeld og skatt for bosatte personer i tettsteder med minst 10 000 innbyggere (T) (avslutta serie)
08978: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal, etter eiendommens størrelse
08975: Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk, etter eiendommens størrelse
08878: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall. Antall, mill.kr og gjennomsnitt (avslutta serie)
08603: Skattepliktige inntekter og formue. Antall, gjennomsnitt og mill. kr (F)
08564: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (F)
07780: Registrerte inntekter for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle
07778: Registrerte inntekter for busette personar (mill. kr)
07762: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07751: Sammensetning av samlet husholdningsinntekt, desilfordelt inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) (prosent)
07390: Hovedposter fra ligninga for personer 17 år og eldre på Svalbard. Gjennomsnitt for de med beløp og gjennomsnitt for alle (avslutta serie)
07094: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre (F) (kr). Gjennomsnitt (avslutta serie)
07006: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på bruttoinntekt. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr)
06626: Personer 62 år og eldre, etter hovedposter fra ligninga og aldersgrupper. Antall og gjennomsnitt (K)
06593: Skatt i prosent av bruttoinntekt for ulike bruttoinntektsgrupper (prosent)
06508: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal (F)
06502: Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk (F)
06501: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere og deres ektefeller, samboere og partnere (1 000 kr) (F)
06467: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype (avslutta serie)
06074: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra annen næringsvirksomhet, etter næring (avslutta serie)
06073: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art (avslutta serie)
05956: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) (F) (avslutta serie)
05954: Hovedposter fra ligninga, etter pensjonsstatus. Bosatte personar 17 år og eldre. Antall personer og gjennomsnitt i kr for de med beløp (avslutta serie)
05946: Hovedposter fra ligninga, etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (K)
05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie)
05854: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr) (K) (B)
05798: Oversiktstall fra skatteligninga for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (avslutta serie)
05671: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre. Median (kr) (K)
05598: Oversiktstall fra skatteoppgjøret, foreløpige tall (avslutta serie)
05421: Oversyn over skattelikninga for personar. Bruttoskatt, skattefrådrag og utlikna skatt (mill. kr) (F) (avslutta serie)
05420: Oversyn over skattelikninga. Bruttoskatt, skattefrådrag og utlikna skatt (mill. kr) (avslutta serie)
03068: Hovedposter fra ligninga for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt for alle (kr) (K)