Variabeldefinisjon

Realisasjonstap

  English
Navn Realisasjonstap
Definisjon Fradragberettiget tap ved salg av fast eiendom og verdipapirer i løpet av kalenderåret.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Realisasjonstap omfatter tap ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom og tap ved salg av norske og utenlandske aksjer og andeler i verdipapirfond mv.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller