Variabeldefinisjon

Skattepliktige overføringer

  English
Navn Skattepliktige overføringer
Definisjon Skattepliktige overføringer omfatter pensjoner fra folketrygden, inkludert uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger og foreldrepenger.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter mottatte overføringer i løpet av kalenderåret. Fra og med inntektsåret 2006 trekkes sykepenger og fødselspenger fra yrkesinntekt og legges til skattepliktige overføringer i den offisielle statistikken.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Skattepliktige overføringer
Lenket til Statistikkbanktabeller