Variabeldefinisjon

Kontantstøtte

  English
Navn Kontantstøtte
Definisjon Kontantoverføringer i løpet av kalenderåret til foreldre med barn mellom ett og tre år som ikke eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass med statsstøtte.
Gyldig fra 1998-08-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Kontantstøtten ble innført i august 1998 og inntektsstatistikken omfatter derfor utbetalt kontantstøtte for fem måneder i 1998. I 1998 gjaldt ordningen bare for 1-åringer, men fra og med 1. januar 1999 ble det også innført kontantstøtte for 2-åringer. Fra og med 1999 utbetales kontantstøtten fra måneden etter at barnet er fylt 1 år og til og med den måneden barnet fyller 3 år.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller