Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

07780: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle 2006 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrkesinntekter (kr) , Lønnsinntekter (kr) , Netto næringsinntekter (kr) ,

Valgt 1 av totalt 36

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle hushald , Aleinebuande under 30 år , Aleinebuande 30-44 år ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Uføreytingar omfattar varig uførepensjon, førebels uførestønad, tidsbegrensa uførestønad og behovsprøva barnetillegg til dei med tidsbegrensa uførestønad (barnetillegg frå og med 2007). Sjukepengar utbetala frå folketrygda. Feriepengar av sjukepengar er medrekna (om lag 250 000 personar mottok kun feriepengar av sjukepengar i 2008). Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008). Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje). Negative overføringar omfattar betalte underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskudd til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsførhald. Nye mottakere av overgangsstønad fra 1. april 2014 får stønaden skattlagt som lønnsinntekt. Stønaden er inkludert i lønnsinntekter for inntektsåret 2014. Tall for tjenestepensjon i 2011 og 2012 ble rettet 30.3.2016. Tall for flerfamiliehusholdninger (2006-2012) og tall for andre skattepliktige overføringer (2011-2012) ble rettet 15.5.2019.

hushaldstype


Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.