Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

07778: Inntektsregnskap for personer. Sum i millioner kroner og antall personer med beløp 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

registrerte inntekter Velg minst en verdi

Totalt 36 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Millionar kroner for busette personar:
mill. kr
Busette personar med beløp:
personar
Referansetid
Millionar kroner for busette personar:
31.12.
Busette personar med beløp:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nye mottakarar av overgangsstønad frå 1. april 2014, får stønaden skattlagt som lønnsinntekt. Stønaden er inkludert i ytelser frå folketrygda frå og med inntektsåret 2015.
Avtalefesta pensjon frå offentleg sektor inkluderer mottakarar av gammal privat ordning for avtalefesta pensjon (AFP).
Sjukepengar inkluderer sjukepengar utbetala frå folketrygda, samt feriepengar av sjukepengar.
Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna fødselspengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktningar og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008).
Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje).
Negative overføringar omfattar betalte underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskot til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsførhald.
Tal for tenestepensjon i 2011 blei retta 30.3.2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken