269283
/energi-og-industri/statistikker/energibalanse/aar-endelige
269283
Økning i energibruken
statistikk
2016-10-18T08:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
energibalanse, Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, energibalanse, energiproduserende næringer, energibruk etter forbrukergrupper, energibruk i husholdninger, energiprodukter (for eksempel råolje, bensin, naturgass, biobrensler), fornybar energi, vedforbrukEnergi, Olje og gass, Energi og industri
true
I 2015 utgjorde den totale energibruken i Norge 213 TWh, noe som er 1,2 prosent mer enn året før. Forbruket økte mest i boliger og tjenesteytende næringer.

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse2014-2015, endelige tall

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Økning i energibruken

I 2015 utgjorde den totale energibruken i Norge 213 TWh, noe som er 1,2 prosent mer enn året før. Forbruket økte mest i boliger og tjenesteytende næringer.

Energibalanse for Norge. Hovedtall. TWh
Alle energiprodukterEndring i prosent
201420152014 - 2015
Produksjon av primær energi2 2882 3974,8
Import769017,8
Eksport2 0382 1425,1
Internasjonal bunkers (sjøfart og luftfart)109-8,4
Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)7-3-145,3
Netto innenlands tilgang3243332,8
Transformasjon og forbruk i energinæringer69724,8
Svinn og statistiske feil34379,7
Netto innenlands energibruk, med råstoff2322361,6
Energi brukt som råstoff22235,1
Netto innenlands energibruk, uten råstoff2102131,2
Industri og bergverk66660,8
Transport57580,7
Andre sektorer87891,8

Det ble i tillegg brukt rundt 23 TWh energi som råstoff i 2015. Dette gjelder hovedsakelig petrolkoks, LPG og naturgass som inngår i industriproduksjon, og som ikke brukes til energiformål. Denne typen forbruk steg med 5 prosent fra året før. Forbruket av råstoff er ikke inkludert i tallene som omtales ellers i denne teksten.

Økt energibruk i bygninger og i industrien

Energibruken steg mest for husholdninger og tjenesteytende næringer med en oppgang på henholdsvis 2 og 3 prosent fra året før. For begge disse gruppene steg forbruk av biobrensel strøm og fjernvarme mens forbruk av fyringsolje og parafin ble redusert. Økningen i energibruken i 2015 har sammenheng med at det var litt kaldere i 2015 enn i 2014.

Energi brukt til industriformål steg med rundt 1 prosent fra året før. Industrien står for vel 30 prosent av Norges totale energibruk, og innad i industrien står kraftintensiv industri for nesten 80 prosent av energibruken. To tredeler av industriens energiforbruk er basert på strøm, og dette steg med 1,5 prosent fra året før. Det var varierende utvikling for ulike industrinæringer. Mens energibruken ble redusert for treforedling og jern, stål og ferrolegeringer med henholdsvis 2 og 4 prosent fra året før, så steg energibruken innen produksjon av kjemiske råvarer, ikke jern-holdige metaller og annen industri.

Mer bruk av strøm, biobrensel og fjernvarme

Strøm er det viktigste energiproduktet for de fleste forbruksgrupper, med unntak av transport og landbruksnæringer. I 2015 steg strømforbruket totalt sett med 1,6 prosent fra året før og utgjorde rundt halvparten av vårt totale energiforbruk. Bruk av petroleumsprodukter var samlet sett uendret fra året før og stod for 33 prosent. Biobrensel og fjernvarme utgjorde til sammen 8 prosent mens resten var kull, koks og gass.

Forbruk av biobrensel og fjernvarme steg relativt mye i 2015, med henholdsvis 7 og 8 prosent fra året før. Økningen for biobrensel skyldtes særlig økt vedforbruk. Sluttforbruk av biogass utgjorde rundt 287 GWh i 2015, noe som utgjør nesten 3 prosent av det totale biobrenselsforbruket. I tillegg til sluttforbruket ble det brukt om lag 74 GWh biogass til fjernvarme eller strømproduksjon. Fra 2015 er det hentet inn en mer komplett statistikk for bruk av biogass, og dette kan ha gitt noe utslag i resultatene.

Mer energi går til transport

Rundt tre fjerdedeler av vårt totale forbruk av petroleumsprodukter er oljeprodukter som brukes til transportformål, som bensin, diesel, marine gassoljer og jetparafin. Energiforbruk til transportformål steg totalt sett med 0,7 prosent fra 2014 til 2015. Dette forbruket omfatter forbruk til vei, bane og innenriks luft- og sjøfart. Tre fjerdedeler av energibruken i transport går til vei. Det var også denne transportformen som økte energibruken mest i 2015 (1 prosent). I løpet av de siste 10–12 årene har bensinforbruket blitt halvert mens dieselforbruk til transportformål har blitt fordoblet, og denne trenden fortsatte i 2015. Bensinforbruket ble redusert med knapt 6 prosent, mens bruk av diesel steg med om lag 3 prosent fra 2014 til 2015. Forbruk av tungolje i sjøfart ble kraftig redusert i 2015 og utgjorde da knapt en tredjedel av forbruket i 2014, med totalt 41 000 tonn. Det meste av dette ble brukt i utenriks sjøfart. Nedgangen fra året før har sammenheng med at internasjonale lovverk som forbyr bruk av drivstoff med høyt svovelinnhold, ble gjeldende fra januar 2015.

Energibruken til transportformål er stort sett basert på fossil brensel, men det brukes også noe biodrivstoff, biogass og strøm. Det utgjorde til sammen rundt 4,1 prosent av energibruken i transport i 2015. Da er strømforbruk i tog og sporveier medregnet, men ikke det som brukes i elektriske kjøretøy, siden det havner på andre forbruksgrupper i energibalansen.

Økt energiproduksjon

Den samlede produksjonen av primære energiprodukter steg med 5 prosent fra 2014 til 2015. Dette skyldtes økt produksjon av både naturgass og råolje. Samlet produksjon av råolje, NGL og kondensat har blitt redusert hvert år i perioden 2001–2013 men både i 2014 og 2015 var det en oppgang sammenlignet med året før. Produksjon av naturgass har steget jevnt siden produksjonen startet i 1977. I 2015 kom produksjonen opp i 121 millioner Sm3, noe som er 7 prosent mer enn året før, og den største produksjonen noensinne i Norge. Økningen har sammenheng med økt etterspørsel etter gass fra Europa.

Olje- og gassproduksjon er svært energikrevende og i 2015 ble det brukt rundt 56 TWh til dette formålet, noe som er 2,4 prosent mer enn året før. Dette tilsvarte omtrent den totale mengden energi brukt til transportformål innenlands. Naturgass brukt på felter og terminaler utgjorde over 80 prosent av energiforbruket innen olje- og gassutvinning i 2015.

Strømforbruk i elektriske kjøretøyÅpne og lesLukk

Strømforbruk i tog og sporveier er i energibalansen medregnet i energibruk til transport, men ikke det som brukes i elektriske kjøretøy. Strømforbruk til elektriske biler, busser, motorsykler etc. havner på de forbruksgruppene der ladingen skjer (f.eks. husholdninger), men ut fra informasjon om kjørelengder og antall elektriske biler er det beregnet til rundt 188 GWh i 2015. Dette tilsvarte omlag 30 prosent av totalt strømforbruk til tog og sporveier i Norge.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB