Energiforbruket i veitransport har økt mest

Publisert:

Siden 1990 har netto innenlands energiforbruk økt med 16 prosent og var på 213 TWh i 2017. Forbruk i veitransport stod for det meste av økningen med en vekst på 40 prosent.

Netto innenlands forbruk omfatter alt innenlands energiforbruk utenom forbruk i energiproduserende sektor.

Toppåret for energiforbruk var i 2010, viser statistikken energibalanse. Siden den gang har det vært en utflating i forbruket. Offentlig og privat tjenesteyting er forbruksgruppen med størst økning. Forbruket har økt med 50 prosent siden 1990. I husholdningene økte forbruket med 18 prosent i samme periode.

Figur 1. Netto innenlands forbruk uten råstoff. Twh. 1990-2017

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Industri og bergverk 75969 73848 69990 69701 74357 76035 74419 75882 79399 78857 79651 77241 71051 72839 76139 75585 74898 74930 76116 63111 72897 73057 70505 70691 69477 70370 71045 73456
Transport 39725 38775 39661 40808 40660 42158 44013 45012 46225 48885 46396 47648 47208 48850 49667 50200 52111 53331 53221 52473 53775 54258 54611 54789 55131 54331 54583 52161
Privat og offentlig tjenesteyting, inkl. forsvar 22986 23536 26076 25581 25476 25799 28656 29063 29155 28921 25863 29383 30158 27703 28912 28167 27438 29555 29409 32556 35086 32466 33445 34161 32114 32395 34796 34413
Jordbruk, skogbruk og fiske 5136 5042 5497 6461 6431 6416 6831 6811 7972 8120 7755 8160 7803 7222 7320 7228 7107 6944 6787 7025 7375 6642 6849 5965 5266 5496 5597 5670
Private husholdninger 40437 41724 41371 42203 43819 44591 46697 44815 44981 45435 43985 45676 45665 43857 43379 44286 44665 45277 44918 46488 51581 45729 48509 47606 44272 46351 47748 47666

Ulik utvikling i industrien

Totalt sett har forbruket i industriproduksjon, utenom råstoff, vært omtrent uendret siden 1990. Det er imidlertid store forskjeller innad i industrien. Forbruket i produksjon av kjemiske og farmasøytiske produkter har økt med 38 prosent, og forbruket i produksjon av ikke-jernholdige metaller, slik som aluminium, økte med 17 prosent.

Den største nedgangen finner vi i produksjonen av papir, papirvarer og trykking. Her var nedgangen på 51 prosent fra 1990 til 2017. Forbruket i produksjon av jern, stål og ferrolegeringer er redusert med 34 prosent i samme periode.

Nedleggelser bidrar til å redusere forbruket i industrien, mens økt produksjonsaktivitet trekker i motsatt retning. Energieffektiviserende tiltak i industrien gjør allikevel at energibruken er lavere enn det den kunne vært.

Hver av oss bruker mindre energi hjemme

Selv om husholdningenes stasjonære energibruk økte med 18 prosent i perioden 1990-2017, har energibruk per person hatt en nedgang på 7 prosent. Nedgangen kan sees i sammenheng med at folkemengden har økt mer enn energibruken i perioden.

Husholdningene bruker over 30 prosent mer strøm i dag enn i 1990. Elektrisitetsforbruket per person ligget rundt 7000-8000 kWh og har hatt en moderat økning på 5 prosenti perioden. Større endringer ser vi i bruken av fyringsparafin og lett fyringsolje. Forbruket av slike former for brensel i husholdningene er redusert med henholdsvis 94 og 73 prosentpå 27 år.

Figur 2. Energiforbruk i private husholdninger. GWh. 1990 og 2017

1990 2017
Totalt inklusiv drivstoff 57702 66536
Totalt utenom drivstoff 40437 47666
Elektrisitet 30299 39710
Bensin 16587 7291
Ved 5673 5831
Fyringsolje 2347 622
Fyringsparafin 1762 106
Autodiesel 678 9270
Fjernvarme 286 1271
Biodrivstoff 0 2308

Energiforbruket i husholdningene påvirkes i stor grad av værforholdene. Et varmere klima gir mindre behov for oppvarming. Strengere krav til isolasjon i nye boliger og overgang til mer energieffektive lys- og oppvarmingsløsninger kan også ha bidratt til redusert energibruk per innbygger. Av vi ønsker mer komfortable boliger og får mer hjemmeelektronikk, kan på den annen side bidra til å holde forbruket oppe.

Stor økning i produksjon av naturgass

Produksjon av primære energiprodukter var 2486 TWh i 2017, som innebærer en oppgang på hele 81 prosent siden 1990. Det er økningen i produksjonen av naturgass på hele 990 TWh som forklarer endringen. Produksjon av naturgass har økt jevnt siden 1990, og den var mer enn 4,5 ganger så stor i 2017 som i starten av perioden. Produksjonen av råolje var størst i 2000, og har siden den gang hatt en nedgang, slik at produksjonen i 2017 var på samme nivå som i 1990.

Økningen i naturgass gjenspeiles i olje- og gassutvinningens eget forbruk. Forbruket på 65 TWh i 2017 var nærmere 2,5 ganger så stor som i 1990.

 

Kontakt