Notater 2017/26

Dokumentasjon av statistikkproduksjonen fra statistikkår 2010 og fremover

Energiregnskap og -balanse

Notatet beskriver statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB).

Formålet med dette notatet er å gi en beskrivelse av statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB). Statistikkproduksjonen har gjennomgått en betydelig omlegging med endringer i datagrunnlag, metoder og bruk av verktøy de siste par årene. I dette notatet beskrives de ulike elementene i statistikkproduksjonen som ligger til grunn for publiseringen av reviderte tidsserier for 2010-2015 og foreløpige tall for 2016.

Energibalansen (EB) og energiregnskapet (ER) er to statistikker som viser tilgang og anvendelse av energiprodukter. Statistikkene har blitt publisert årlig siden 1976, og for 1990 og fremover er tidsseriene relativt konsistente. Energiregnskapet og energibalansen er stort sett basert på samme tallgrunnlag, men er satt opp etter ulike prinsipper og definisjoner. ER følger nasjonalregnskapets definisjoner for norsk økonomisk aktivitet. Alle energiprodukter produsert og brukt i næringer i norsk økonomi er inkludert, også norsk forbruk i utlandet. EB følger en territorial avgrensing og følger all flyt av energiprodukter på norsk jord, uavhengig av nasjonalitet.

Ny produksjonsløsning ble implementert i 2016-2017. Produksjonsløsningen harmoniserer og sammenstiller data fra mer enn 30 datakilder ved hjelp av utledninger og databearbeiding i en Oracle-applikasjon utviklet i SSB for editering og estimering (ISEE). Samtidig med omleggingen av produksjonsløsningen, ble det tatt en omfattende metodegjennomgang. Datakilder, metoder og teknisk løsning som ligger til grunn for publiseringen fra statistikkåret 2010 og framover presenteres i dette notatet.

Dette notatet starter med å beskrive sentrale begreper og variable som brukes i publiseringen av ER/EB (kapittel 2). Deretter beskrives datakildene som brukes i ER/EB og hvilke beregninger som gjøres utenfor produksjonsløsningen (kapittel 3). Så beskrives den tekniske løsningen (kapittel 4) og beregningene som gjøres i produksjonsløsningen (kapittel 5). Avslutningsvis beskrives retningslinjene som ligger til grunn ved balansering (kapittel 6) og hvordan tallene formidles (kapittel 7). I vedleggene inkluderer lister over sentrale klassifikasjoner i publiseringen og omregningsfaktorer.

Om publikasjonen

Tittel

Energiregnskap og -balanse. Dokumentasjon av statistikkproduksjonen fra statistikkår 2010 og fremover

Ansvarlig

Sigrid Hendriks Moe, Nadiya Fedoryshyn,Marte O. Kittilsen, Kristine Kolshus

Serie og -nummer

Notater 2017/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9563-8

Antall sider

49

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt