Hovedprinsippet ved publisering av statistikk og analyser er at ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk og analyser før de er publisert samtidig for alle på ssb.no kl. 08.00, etter forhåndsvarsling i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne. Det finnes noen få unntak, men media har aldri tilgang til verken statistikk eller analyser før publisering.

Unntak for statistikkene

For at det skal gis unntak fra likebehandlingsprinsippet må følgende betingelser oppfylles:

 • tilgangen er begrenset til å gjelde eiere av administrative data eller (andre) faglige institusjoner på bakgrunn av faglig samarbeid, herunder kvalitetssikring.
 • materialet det gis tilgang til er kun til internt bruk i de deler av institusjonen hvor dette inngår i det faglige samarbeidet/ kvalitetssikringen.
 • eventuell publisering hos institusjon som har forhåndsadgang skjer tidligst samtidig med at SSB selv har publisert.
 • forhåndstilgangen gjøres offentlig kjent i dette dokumentet, og i dokumentasjon knyttet til hver statistikk på ssb.no- under «Om statistikken» på statistikkens hjemmeside.
 • under dokumentasjonen skal det framgå hvilke deler av materialet det er gitt forhåndsgang til og hvorfor
 • betingelsene for publisering og forhåndstilgang skal framgå av kontrakt eller annen skriftlig avtale med oppdragsgiver/samarbeidende institusjon
 • forhåndstilgang skal være godkjent av administrerende direktør

Unntakstilfellene

Unntak fra likebehandlingsprinsippet, altså at det gis forhåndstilgang til eksterne brukere, skal begrenes. I tillegg til SSBs ansatte, gis det unntak når SSB samarbeider med eiere av data som SSB bruker, og når SSB samarbeider med andre faglige institusjoner.

Ansatte i SSB

Linjeledere og medarbeidere i SSB som skal godkjenne og forberede de praktiske sidene ved publiseringen på ssb.no, kan få tilgang til statistikken på forhånd. Også andre i SSB kan få slik tilgang hvis det er faglig begrunnet, men statistikken kan ikke gjøres kjent utenfor SSB før den er publisert.

Samarbeid med eiere av administrative data

En rekke statistikker er basert på administrative registre eller andre administrative data som rapporteres inn til, og som er eid av departementer eller direktorater. SSB kan selvsagt ikke hindre at dataeier selv publiserer statistikk basert på eget materiale.

Men hvis SSB bearbeider materialet ved kontroller og editering eller tilfører nye kjennetegn ved å koble på andre data, skal dataeier ikke videreformidle den resulterende statistikken eller bruke den i sin saksbehandling før den er publisert av SSB. Men det kan ofte være samarbeid med dataeier om bearbeidingen av materialet i SSB for å sikre datakvaliteten. Slik kontakt kan være et nødvendig ledd i kvalitetssikringen.

Det kan være tilfeller der dataeier selv publiserer fra det felles materialet, eventuelt med flere detaljer enn SSB selv gjør. Dette kan skje tidligst samtidig med at SSB publiserer.

Statistikker som faller inn under dette unntaket er:

 • Utslipp til luft
  Miljødirektoratet
  Miljødirektoratet samler inn data om utslipp og utslippstillatelser og registrerer dette i databasen Forurensning. Det rapporteres både data om utslipp og diverse aktivitetsdata, slik som avfallsdata og energibruk og databasen inneholder også informasjon om kvotehandel med klimagasser. Uttrekk fra Forurensning brukes som en del av datagrunnlaget i utslippsberegningene. Statistisk sentralbyrå har siden 2005 hatt løpende avtaler om nasjonalt system for utslippsrapportering med Miljødirektoratet. Personell i Miljødirektoratet er ekspertbrukere av statistikken og eier datagrunnlaget for områdene avfall, industri og olje- og gassutvinning. Miljødirektoratet har ansvar for å rapportere utslippstall for Norge til FN og EU. Med bakgrunn i at Miljødirektoratet er dataeier og ansvarlig rapportør i utslippsrapporteringene får seksjon for utslippsregnskap og metode oversendt sjekkfiler for områdene avfall, industri og olje- og gassutvinning før publiseringen for å bistå i kvalitetskontrollen. (Vedtatt i SSBs Direktørmøte 24.11.2020).
 • Sykefraværstatistikk
  NAV
  Statistikken består av en utvalgsdel (om egenmeldinger) finansiert av NAV og en registerdel om legemeldte fravær (NAVs) hvor NAV også er samarbeidspartner i produksjonen. NAV publiserer deler av statistikken samtidig med og etter SSB, og publiserer også flere detaljer. NAV får utkast til tabeller SSB skal publisere, andre tabeller og filer, men aldri identifiserbare data fra utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær. Heller ikke teksten til statistikkpubliseringen. Begrunnelse for unntaket ligger dels i behovet SSB har for kvalitetskontroll knyttet til betydningen av endringer i regelverk og rutiner for sykemelding, og dels i behovet for at NAV og SSB skal gå ut med de samme tallene samtidig. (Vedtatt i SSBs Direktørmøte 08.12.2014).

Samarbeid med faglige institusjoner

I noen tilfeller lages statistikk på bakgrunn av undersøkelser som utføres i samarbeid med, eventuelt som ledd i oppdrag fra andre faglige institusjoner. Når bestemmelsen om opplysningsplikt i statistikkloven blir benyttet, skal publisering av statistikken følge hovedregelen også når den er oppdragsfinansiert.

For oppdragsfinansierte statistikker uten opplysningsplikt, for eksempel en rekke intervjuundersøkelser, kan oppdragsgiver få tilgang til resultatene før de publiseres hvis dette er en nødvendig del av kvalitetssikringen. Slik tilgang er kun til internt bruk, og eventuell publisering hos oppdragsgiver kan skje tidligst samtidig med SSBs publisering.

Det kan også være at SSB og den samarbeidende institusjonen analyserer og publiserer ulike deler av samme grunnlagsmateriale. Det er da nødvendig at den samarbeidende institusjon har tilgang til samme materiale som SSB har. Den samarbeidende institusjonens egen publisering skjer da tidligst samtidig med SSBs publisering.

Statistikkene som faller inn under dette unntaket er:

 • Stortingsvalget
  Institutt for samfunnsforskning
  Institutt for samfunnsforskning (ISF) er samarbeidspartner og finansierer undersøkelsen, som er en frivillig utvalgsundersøkelse. ISF har det faglige ansvaret for utforming av spørsmål De publiserer bok samtidig med at SSB publiserer sin statistikk. Unntaket er begrunnet i behovet for kvalitetssikring siden SSB og ISF publiserer på bakgrunn av samme tallgrunnlag, men som kan bli litt ulikt klargjort og bearbeidet før publisering. (Vedtatt i SSBs Direktørmøte 08.12.2014.)

Unntak for analysene

Hovedprinsippet om likebehandling gjelder også for forskning og analyser finansiert over statsoppdraget i SSB. Det vil si at ingen har tilgang til verken publikasjoner eller artikler før noen andre.

Oppdragsgivere for forsknings- og utredningsprosjekter samt for konsulentoppdrag har imidlertid tilgang til utkast til rapporter til internt bruk der dette er ledd i faglig samarbeid/kvalitetssikring. Publisering av endelig rapport fra SSB skal skje på ssb.no, samtidig overfor alle brukere kl. 08.00. Tidspunkt for publisering avklares med oppdragsgiver og forhåndsvarsles i SSBs statistikkalender. Oppdragsgiver kan også selv publisere rapporten ved å lenke til den på sine nettsider, tidligst samtidig med SSBs tilsvarende publisering.