Energi

Statistikk

Elektrisitet
Elektrisitetsstatistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og strømforbruk.
Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling
Statistikken viser økonomiske hovedtall for elektrisitetsnæringen, samt kraftpriser og nettleie
Elektrisitetspriser
Statistikken har som formål å gi en oversikt over prisutviklingen i strømmarkedet
Energibruk i husholdningene
Statistikken viser gjennomsnittlig energiforbruk per husholdning.
Energibruk i industrien
Statistikken viser energibruken innenfor norsk industri og bergverk.
Fjernvarme og fjernkjøling
Statistikken omfatter produksjon og forbruk av fjernvarme og fjernkjøling
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Statistikken gir nivå- og endringstall for investeringer i olje og gass, bergverksdrift, industri og kraftforsyning.
Næringenes økonomiske utvikling
Statistikken gir informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Kartlegger omsetningen innen olje og gass, bergverksdrift, industri og kraftforsyning.
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap
Statistikken dekker tilgang, transformasjon og forbruk av alle energiprodukter i Norge.
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Statistikken måler verdiskapinga i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning
Produsentprisindeksen
Statistikken måler prisutviklingen på varer i produsentleddet ved salg til det norske markedet og eksport
Energibruk - StatRes
Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruk, oppvarmingsutstyr og enøk i bygninger i statlig forvaltning.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Energibruk i tjenesteytende næringer
Formålet med statistikken er å synliggjøre energibruk, oppvarmingsutstyr og enøk i næringsbygg i tjenesteytende næringer.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Vareprisindeks for industrinæringene
Vareprisindeksen for industrinæringene (VPPI) er en viktig del i et system for korttidsstatistikk utarbeidet for overvåking av norsk økonomi.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Få NVEs statistikk om vannmagasiner, strømleverandører og nettselskaper
Gå til NVE

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 50 av 50
 1. Lavere energibruk i 2023

  Norges innenlands energibruk var om lag 1 prosent lavere i 2023 enn året før. Størst var nedgangen for veitrafikk og industri.

 2. Økning i strømforbruket i 2023

  Strømforbruket til husholdninger i Norge var 38,1 TWh i 2023. Det er en økning på 7,6 prosent sammenlignet med året før, men om lag på samme nivå som snittet for de siste fem årene.

 3. Flat utvikling i strømpris for husholdninger i 1. kvartal

  Strømprisen som husholdninger måtte betale i 1. kvartal 2024, gikk opp med 1,0 prosent fra forrige kvartal, og var 4,4 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

 4. Økt bruk av fjernvarme i 2023

  Det totale forbruket av fjernvarme i 2023 økte med hele 12 prosent sammenlignet med året før. Det har sammenheng med kaldere vær og lavere fjernvarmepriser enn året før.

 5. Kald vinter ga høyt strømforbruk

  Strømforbruket til husholdninger i Norge økte med 10,9 prosent i 1. kvartal 2024 sammenlignet med samme periode i fjor. Forbruket har ikke vært så høyt siden starten av 2021.

 6. Lavere strømpris for husholdningene i 2023

  Strømprisen for husholdninger gikk ned med 5,1 prosent fra 2022 til 2023. Likevel var gjennomsnittlig strømpris i 2023 den nest høyeste som er målt i statistikken.

 7. Energibruk i jordbruket

  Jordbruket er ikkje ei kraftkrevjande næring, men likevel er det naudsynt med energi til husdyrproduksjon, til maskinar, tørking av korn og liknande.

 8. Markant nedgang i strømforbruket for kraftintensiv industri

  Strømforbruket i kraftintensiv industri falt med 7 prosent fra 2022 og var i 2023 på det laveste nivået registrert siden 2015.

 9. Hva er gjennomsnittlig strømforbruk i husholdningene?

  I gjennomsnitt brukte en norsk husholdning rundt 15000 kWh strøm i 2022, og om lag 18000 kWh energi totalt sett, men det er store variasjoner i energibruken i ulike boligtyper.

 10. Laveste strømpris for husholdninger på tre år

  Strømprisen i juli, august og september var rundt 20 prosent lavere sammenlignet med både foregående kvartal og samme kvartal året før. Vi må tilbake til 4. kvartal 2020 for å finne en lavere samlet pris på strøm for husholdningene.

 11. Ressursrenten i vindkraftnæringen

  Vi presenterer beregninger av ressursrenten i vindkraftproduksjonen på land basert på observerte priser for 2018-2022 og kontrafaktiske priser basert på Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) langsiktige prisprognoser. Kraftprisene var uvanlig høye i 2022, noe som førte til at ressursrenten i vindkraftnæringen ble betydelig det året. Prisanslagene fra NVE tilsier imidlertid at ressursrenten hadde blitt vesentlig lavere om prisene i 2022 hadde vært mer normale.

 12. Rekordhøy produksjon av strøm i 3. kvartal

  Produksjonen av strøm var 20 prosent høyere i 3. kvartal i 2023 sammenlignet med samme kvartal i 2022. Både strømproduksjonen og eksportoverskuddet var rekordhøyt for kvartalet.

 13. Uendret strømpris for husholdninger

  Strømprisen i 2. kvartal ble tilnærmet uendret sammenlignet med foregående periode. Samlet pris for strøm i 2. kvartal var fremdeles godt over det historiske gjennomsnittet for kvartalet.

 14. Lavere strømforbruk, men mer bruk av ved i 2022

  Norges totale innenlands energibruk gikk ned med om lag 4 prosent i 2022 sammenlignet med året før. Totalt forbruk av strøm gikk ned med 6 prosent. Samtidig var det en stor økning i bruk av ved til oppvarmingsformål.

 15. Markant fall i husholdningenes strømforbruk i 2022

  Strømforbruket til husholdninger i Norge var 35,4 TWh i 2022. Dette er en nedgang på hele 11 prosent sammenlignet med året før, og det laveste nivået siden 2014.

 16. Effekter av høye kraftpriser og strømstøtte

  Dette notatet beskriver forskning og analyse av hvordan høye kraftpriser og strømstøtteordningen vinteren 2021/2022 påvirket økonomien til husholdninger i ulike inntektsgrupper, samt analyser relatert til energitilskuddsordning for næringslivet.

 17. Lavere strømpriser for husholdningene i 1. kvartal

  Strømprisen i 1. kvartal 2023 var 11 prosent lavere enn kvartalet før. Likevel var prisen husholdningene måtte betale veldig høy sammenlignet med det historiske gjennomsnittet for kvartalet.

 18. Høyere priser på fjernvarme i 2022

  Det totale forbruket av fjernvarme gikk ned med 5,6 prosent fra 2021 til 2022. Det har sammenheng med varmere vær og høyere fjernvarmepriser enn året før.

 19. Nedgang i vindkraftproduksjon for første gang siden 2016

  Produksjonen av vindkraft i 1. kvartal 2023 var 5 prosent lavere sammenlignet med samme kvartal i 2022.

 20. Rekordhøy strømpris i 2022 – dempet av strømstøtte

  Strømprisen var rekordhøy som gjennomsnitt for landet i 2022. Innføring av strømstøtte sørget likevel for at det kun var rundt 6 prosent økning i prisen husholdningene måtte betale fra 2021.

 21. Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022

  Strømforbruket i husholdningene, tjenestenæringene og industrien unntatt den kraftintensive var i 2022 på det laveste nivået siden 2014. Fra 2021 var det en nedgang på 8,2 prosent.

 22. Varmepumper reduserer utgiftene til strømavhengige nordmenn

  Nordmenn er mer avhengig av strøm enn de fleste andre europeere. Mens over 80 prosent av energien vi bruker i boliger i Norge er strøm, så er denne andelen kun rundt 25 prosent i gjennomsnitt i EU.

 23. Har verden nok fornybar strøm til transportsektoren?

  Transport står for en betydelig del av verdens klimagassutslipp, og for å nå klimamålene skal bilparken over på strøm og hydrogen. Men produksjon av elektrisitet er også en av de største utslippskildene i verden. Derfor må elproduksjonen bli mer fornybar. I 2021 så bidro imidlertid energimangel både til rekordhøye strømpriser og mer kullbasert elproduksjon.

 24. Strømstøtten dempet rekordhøy strømpris i 3. kvartal

  Strømprisen inkludert avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, var på rekordhøye 317,6 øre/kWh i 3. kvartal 2022 som gjennomsnitt for landet. Strømstøtten sørget likevel for at det kun var en liten økning i prisen husholdningene måtte betale fra kvartalet før.

 25. Svært lav vannkraftproduksjon i 3. kvartal

  Vannkraftproduksjonen var på sitt laveste nivå som er registrert for et 3. kvartal siden 2010. Det samme gjaldt for eksportoverskuddet.

 26. Utfordringer med fornybart drivstoff

  I regjeringens klimaplan for 2030 er det et mål at utslippene fra transportsektoren skal halveres fra 2005 til 2030. Dette krever fortsatt en kraftig omstilling av energibruken til transport, selv om Norge hadde den nest høyeste andelen fornybar energi i transport i EU/EØS i 2020.

 27. Eiendomsutleiere kan få 40 prosent av strømstøtten til næringslivet

  Den direkte strømstøtten til næringslivet i Sør-Norge kan komme til å koste 2,4 milliarder dersom strømprisen blir 4 kroner. Eiendomsutleiere og -forvaltere mottar ifølge SSBs beregninger 40 prosent av støtten, industrien 21 prosent og overnattings- og serveringsvirksomheter 11 prosent av støtten.

 28. Slik har høye strømpriser påvirket husholdningenes økonomi

  Høye strømpriser er mest belastende for husholdningene med lav inntekt. I tillegg er det vanskeligere for denne gruppen å redusere strømforbruket. Strømstøtten er viktigst for husholdningene med lav inntekt, men siden strømforbruket øker med inntekt, får de med høyest inntekt i gjennomsnitt mest støtte.

 29. Økonomiske konsekvenser av høye kraftpriser og strømstønad

  Vinteren 2021-2022 økte kraftprisene i Sør-Norge kraftig. For å kompensere strømkundene for de høye strømprisene innførte regjeringen strømstønadsordninger for husholdningskunder og for jordbrukssektoren.

 30. Moderate strømsjokk for de fleste i næringslivet

  De fleste foretak har så langt opplevd en stor utgiftsøkning på grunn av økte strømkostnader. Sett i forhold til omsetningen er imidlertid de økte utgiftene moderate. Det er derfor grunn til å anta at andre markedsforhold enn strømprisen er langt viktigere for de fleste.

 31. Strømstøtten hindret ny pristopp for husholdningene i 2. kvartal

  Den gjennomsnittlige strømprisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter og nettleie og fratrukket strømstøtte, var på 137,3 øre/kWh i 2. kvartal. Det er en liten økning fra forrige kvartal, men lavere enn toppen i 4. kvartal 2021.

 32. Lavere kraftproduksjon

  Produksjonen av kraft var på 33,4 TWh i 2. kvartal 2022. Det er 7,0 prosent mindre sammenlignet med samme periode året før hvor kraftproduksjonen var rekordhøy for 2. kvartal.

 33. Rekordhøyt strømforbruk i fjor

  Det totale forbruket av strøm i Norge i 2021 var 139,5 TWh. Det er en oppgang på 4,3 prosent sammenlignet med året før, og det høyeste nivået som er registrert.

 34. Tidenes høyeste krafteksport i 2021

  Eksporten av kraft økte med 30 prosent i 2021 sammenlignet med snittet for de siste fem årene, og var det høyeste noensinne. Kraftproduksjonen i Norge økte med 1,9 prosent fra 2020 til 2021.

 35. Strømproduksjon fra solcelleanlegg i norske husholdninger

  Denne rapporten beskriver egenskapene til, og beregner elektrisitetsproduksjonen fra, norske husholdninger som er registrert som plusskunder, dvs. kunder som kan produsere strøm og som kan levere overskuddsstrøm tilbake til strømnettet.

 36. Kaldt vær og økonomisk vekst ga økt energibruk

  Tross rekordhøye energipriser steg energibruken i 2021 med nesten 4 prosent fra året før. Dette skyldes blant annet kaldere vær og gjenåpning av samfunnet i 2021.

 37. Økt energibruk i industrien

  Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 83 000 GWh i 2021. Det er 6 prosent mer enn i 2020. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 47 prosent til 31 milliarder kroner.

 38. Ny strømprisrekord i 1. kvartal

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på rekordhøye 117,2 øre/kWh i 1. kvartal 2022. Fratrukket strømstøtten ble likevel den totale prisen husholdningene måtte betale betydelig lavere enn i 4. kvartal 2021.

 39. Nye rekorder for fjernvarme

  En kald vinter bidro til et rekordhøyt forbruk av fjernvarme i 2021 til tross for at fjernvarmeprisene aldri har vært høyere.

 40. Lavt strømforbruk

  Forbruket i alminnelig forsyning var 24,3 TWh i 1. kvartal 2022. Det er 14 prosent lavere sammenlignet med samme kvartal året før og det laveste nivået som er registrert for første kvartal.

 41. Tidenes høyeste strømpris i 4. kvartal

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på hele 108,1 øre/kWh i 4. kvartal 2021. Det er rundt 69 øre/kWh høyere enn gjennomsnittet for 4. kvartal de siste fem årene.

 42. Ny rekord for vindkraftproduksjonen

  Vindkraftproduksjonen var 9,9 TWh i 2020. Det er hele 79 prosent eller 4,4 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2019.

 43. Veldig høy strømpris for husholdningene

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 76,3 øre/kWh i 3. kvartal 2021. Det er over dobbelt så høy pris sammenlignet med gjennomsnittet for 3. kvartal de siste fem årene.

 44. Lavere kraftproduksjon

  Produksjonen av elektrisitet var på 32,7 TWh i 3. kvartal 2021. Det er 6,2 prosent lavere sammenlignet med 3. kvartal 2020 som var et kvartal med rekordhøy produksjon.

 45. Over 150 000 jobber i oljebransjen

  Dersom vi inkluderer alle som kan knyttes til oljebransjen, var det 158 400 sysselsatte i 2019. 68 300 av disse kan kalles direkte sysselsatt i petroleumsnæringene, som vil si at de jobber på plattformer og med bygging av plattformer.

 46. Tredobling av strømprisen for husholdninger

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 50,9 øre/kWh i 2. kvartal 2021. Det er over tre ganger så høy pris som i 2. kvartal 2020 da strømprisen var historisk lav.

 47. Stor kraftproduksjon

  Produksjonen av kraft var på 35,9 TWh i 2. kvartal 2021. Det er 1,9 prosent høyere sammenlignet med 2. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert for dette kvartalet i statistikken.

 48. Varmt vær og pandemi førte til mindre energibruk

  I 2020 gikk energibruken i Norge ned med 3,6 prosent fra året før. Dette har sammenheng med korona-restriksjoner og varmt vær. Det var en særlig stor nedgang i energibruk til flytransport og tjenesteytende næringer.

 49. Varmt vær ga mindre bruk av fjernvarme

  Etter mange år med mer bruk av fjernvarme var det en nedgang i fjor. Dette har sammenheng med at 2020 er det varmeste året som noensinne er registrert og også det nest våteste.

 50. Hva viser de ulike elektrisitetsstatistikkene?

  SSB publiserer flere statistikker som viser prisutvikling på elektrisitet kjøpt av husholdninger. Hva er forskjellen på statistikkene, og hvorfor kan det oppstå ulikheter mellom dem?

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet energi.

Faktasider