Energi

Region A Statistikker

Statistikk

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 28 av 28
Har verden nok fornybar strøm til transportsektoren?

Transport står for en betydelig del av verdens klimagassutslipp, og for å nå klimamålene skal bilparken over på strøm og hydrogen. Men produksjon av elektrisitet er også en av de største utslippskildene i verden. Derfor må elproduksjonen bli mer fornybar. I 2021 så bidro imidlertid energimangel både til rekordhøye strømpriser og mer kullbasert elproduksjon.

Strømstøtten dempet rekordhøy strømpris i 3. kvartal

Strømprisen inkludert avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, var på rekordhøye 317,6 øre/kWh i 3. kvartal 2022 som gjennomsnitt for landet. Strømstøtten sørget likevel for at det kun var en liten økning i prisen husholdningene måtte betale fra kvartalet før.

Utfordringer med fornybart drivstoff

I regjeringens klimaplan for 2030 er det et mål at utslippene fra transportsektoren skal halveres fra 2005 til 2030. Dette krever fortsatt en kraftig omstilling av energibruken til transport, selv om Norge hadde den nest høyeste andelen fornybar energi i transport i EU/EØS i 2020.

Svært lav vannkraftproduksjon i 3. kvartal

Vannkraftproduksjonen var på sitt laveste nivå som er registrert for et 3. kvartal siden 2010. Det samme gjaldt for eksportoverskuddet.

Eiendomsutleiere kan få 40 prosent av strømstøtten til næringslivet

Den direkte strømstøtten til næringslivet i Sør-Norge kan komme til å koste 2,4 milliarder dersom strømprisen blir 4 kroner. Eiendomsutleiere og -forvaltere mottar ifølge SSBs beregninger 40 prosent av støtten, industrien 21 prosent og overnattings- og serveringsvirksomheter 11 prosent av støtten.

Slik har høye strømpriser påvirket husholdningenes økonomi

Høye strømpriser er mest belastende for husholdningene med lav inntekt. I tillegg er det vanskeligere for denne gruppen å redusere strømforbruket. Strømstøtten er viktigst for husholdningene med lav inntekt, men siden strømforbruket øker med inntekt, får de med høyest inntekt i gjennomsnitt mest støtte.

Økonomiske konsekvenser av høye kraftpriser og strømstønad

Vinteren 2021-2022 økte kraftprisene i Sør-Norge kraftig. For å kompensere strømkundene for de høye strømprisene innførte regjeringen strømstønadsordninger for husholdningskunder og for jordbrukssektoren.

Moderate strømsjokk for de fleste i næringslivet

De fleste foretak har så langt opplevd en stor utgiftsøkning på grunn av økte strømkostnader. Sett i forhold til omsetningen er imidlertid de økte utgiftene moderate. Det er derfor grunn til å anta at andre markedsforhold enn strømprisen er langt viktigere for de fleste.

Strømstøtten hindret ny pristopp for husholdningene i 2. kvartal

Den gjennomsnittlige strømprisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter og nettleie og fratrukket strømstøtte, var på 137,3 øre/kWh i 2. kvartal. Det er en liten økning fra forrige kvartal, men lavere enn toppen i 4. kvartal 2021.

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var på 33,4 TWh i 2. kvartal 2022. Det er 7,0 prosent mindre sammenlignet med samme periode året før hvor kraftproduksjonen var rekordhøy for 2. kvartal.

Tidenes høyeste krafteksport i 2021

Eksporten av kraft økte med 30 prosent i 2021 sammenlignet med snittet for de siste fem årene, og var det høyeste noensinne. Kraftproduksjonen i Norge økte med 1,9 prosent fra 2020 til 2021.

Rekordhøyt strømforbruk i fjor

Det totale forbruket av strøm i Norge i 2021 var 139,5 TWh. Det er en oppgang på 4,3 prosent sammenlignet med året før, og det høyeste nivået som er registrert.

Strømproduksjon fra solcelleanlegg i norske husholdninger

Denne rapporten beskriver egenskapene til, og beregner elektrisitetsproduksjonen fra, norske husholdninger som er registrert som plusskunder, dvs. kunder som kan produsere strøm og som kan levere overskuddsstrøm tilbake til strømnettet.

Kaldt vær og økonomisk vekst ga økt energibruk

Tross rekordhøye energipriser steg energibruken i 2021 med nesten 4 prosent fra året før. Dette skyldes blant annet kaldere vær og gjenåpning av samfunnet i 2021.

Økt energibruk i industrien

Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 83 000 GWh i 2021. Det er 6 prosent mer enn i 2020. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 47 prosent til 31 milliarder kroner.

Ny strømprisrekord i 1. kvartal

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på rekordhøye 117,2 øre/kWh i 1. kvartal 2022. Fratrukket strømstøtten ble likevel den totale prisen husholdningene måtte betale betydelig lavere enn i 4. kvartal 2021.

Nye rekorder for fjernvarme

En kald vinter bidro til et rekordhøyt forbruk av fjernvarme i 2021 til tross for at fjernvarmeprisene aldri har vært høyere.

Lavt strømforbruk

Forbruket i alminnelig forsyning var 24,3 TWh i 1. kvartal 2022. Det er 14 prosent lavere sammenlignet med samme kvartal året før og det laveste nivået som er registrert for første kvartal.

Tidenes høyeste strømpris i 4. kvartal

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på hele 108,1 øre/kWh i 4. kvartal 2021. Det er rundt 69 øre/kWh høyere enn gjennomsnittet for 4. kvartal de siste fem årene.

Ny rekord for vindkraftproduksjonen

Vindkraftproduksjonen var 9,9 TWh i 2020. Det er hele 79 prosent eller 4,4 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2019.

Veldig høy strømpris for husholdningene

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 76,3 øre/kWh i 3. kvartal 2021. Det er over dobbelt så høy pris sammenlignet med gjennomsnittet for 3. kvartal de siste fem årene.

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var på 32,7 TWh i 3. kvartal 2021. Det er 6,2 prosent lavere sammenlignet med 3. kvartal 2020 som var et kvartal med rekordhøy produksjon.

Over 150 000 jobber i oljebransjen

Dersom vi inkluderer alle som kan knyttes til oljebransjen, var det 158 400 sysselsatte i 2019. 68 300 av disse kan kalles direkte sysselsatt i petroleumsnæringene, som vil si at de jobber på plattformer og med bygging av plattformer.

Tredobling av strømprisen for husholdninger

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 50,9 øre/kWh i 2. kvartal 2021. Det er over tre ganger så høy pris som i 2. kvartal 2020 da strømprisen var historisk lav.

Stor kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var på 35,9 TWh i 2. kvartal 2021. Det er 1,9 prosent høyere sammenlignet med 2. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert for dette kvartalet i statistikken.

Varmt vær og pandemi førte til mindre energibruk

I 2020 gikk energibruken i Norge ned med 3,6 prosent fra året før. Dette har sammenheng med korona-restriksjoner og varmt vær. Det var en særlig stor nedgang i energibruk til flytransport og tjenesteytende næringer.

Varmt vær ga mindre bruk av fjernvarme

Etter mange år med mer bruk av fjernvarme var det en nedgang i fjor. Dette har sammenheng med at 2020 er det varmeste året som noensinne er registrert og også det nest våteste.

Hva viser de ulike elektrisitetsstatistikkene?

SSB publiserer flere statistikker som viser prisutvikling på elektrisitet kjøpt av husholdninger. Hva er forskjellen på statistikkene, og hvorfor kan det oppstå ulikheter mellom dem?

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet energi.

faktasider

Faktasider