Reviderte tall for tilgang og forbruk av energi og energiintensiteter

Publisert:

Det er gjennomført en generell kvalitetssikring av tallene for tilgang og forbruk av energi 1990-2019, med spesielt store endringer i perioden 2010-2017. Kvalitetssikringen er gjort blant annet på bakgrunn av krav fra FN.

Under følger de viktigste endringene revisjonene medfører.

Det er tatt i bruk ny metode for å beregne forbruk for fritidsbåter og metoden for lufttransport er rettet. Disse endringene påvirker transportsektoren for hele tidsserien.

Det er gjort endringer i hvordan energiforbruket fordeles. Endringene påvirker blant annet tall for olje- og gassutvinning, raffinerier og jernverk. Det gjelder for eksempel LPG og andre oljeprodukter. I energibalansen vil endringene fremkomme i transformasjon, forbruk i energiproduserende næringer og energi brukt som råstoff. Det påvirker også energiintensitetene i enkelte næringer.

Tallene for produksjon, import og eksport, internasjonal bunkers og lagerendringer på tilgangssiden påvirkes også av gjennomgangen.

Faktorer for energiinnhold er endret for enkelte energiprodukter.