Her beskrives de overordnede prinsippene og retningslinjene for revisjon av publisert statistikk i SSB, mens praksisen som følges for den enkelte statistikk dokumenteres på statistikkens hjemmeside under arkfanene «Om statistikken» og om relevant «Om sesongjusteringen» på ssb.no (se under).

Prinsippene følger anbefalinger i de europeiske retningslinjene for statistikk («European Code of Practice - (CoP)» med tilhørende « Rammeverk for kvalitetssikring i det europeiske statistikksystemet (PDF)» og det europeiske statistikksystemets retningslinjer for revisjonspolicy for «Principal European Economic Indicators – PEEI». Dette innebærer at revisjoner følger felles prosedyrer og prinsipper, er dokumentert og gjøres kjent for brukerne.

Revisjoner i publiserte tall kan skyldes feil, men de kan også være planlagte. Den overordnede revisjonspolitikken omhandler bare håndtering av planlagte revisjoner. Prinsipper for håndtering av feil er beskrevet på egen side.

Planlagte revisjoner skyldes nye og bedre kildedata (ofte sent innkomne data i administrative datasystemer), justeringer av tall i korttidsstatistikk etter sammenlikning med tilsvarende årsstatistikk, endringer i metode, klassifikasjoner og definisjoner, for eksempel nytt basisår eller nye vekter.

Det er hensiktsmessig å skille mellom regelmessige og ikke-regelmessige revisjoner. Regelmessige revisjoner omfatter publisering av endelige tall som publiseres etter foreløpige og f.eks. revisjoner som følger av sesongjustering. Ikke-regelmessige revisjoner omfatter hovedrevisjoner, for eksempel av nasjonalregnskapet, men kan også forekomme for enkeltstatistikker.

Følgende hovedprinsipper gjelder for revisjoner:

  • Brukerne skal vite hvorfor revisjoner foretas.
  • Ved publisering av foreløpige tall skal det opplyses om når disse vil bli revidert.
  • Størrelsen på revisjonene skal oppgis når reviderte tall publiseres. Ved spesielt store eller uvanlige justeringer skal årsaken forklares.
  • Store endringer i metode varsles til brukerne på forhånd
  • Det skal vurderes om og hvilke tilbakeregninger/endringer i tidligere publiserte tall som skal gjøres
  • Det skal gjennomføres regelmessige analyser av revisjonene for kontinuerlig å forbedre statistikken.
  • Revisjoner skal jevnlig diskuteres med brukere.

Kriterier for revisjoner - Hvorfor og hvordan

Aktualitet og nøyaktighet er to viktige kvalitetsdimensjoner i statistikken. Disse må balanseres mot hverandre da nøyaktigheten normalt øker med lengre produksjonstid. Dette gjelder særlig statistikk basert på registre, hvor det kan være et etterslep i oppdateringen av disse. Men også i utvalgsundersøkelser vil en ha et valg mellom å avslutte datainnsamlingen tidlig med lav svarprosent og purre oppgavegiverne flere ganger for å få så høy svarprosent og dermed nøyaktighet som mulig. For å ivareta både aktualitet og nøyaktighet publiseres det derfor for mange statistikker regelmessig foreløpige tall som kan revideres en eller flere ganger med bedre nøyaktighet. Revisjonsansalyser gir grunnlag for å vurdere dette.

I tillegg vil sesongjustering i seg selv føre til endringer i tidligere publiserte tall - selv om det ikke er noen endringer i de historiske ikke- sesongjusterte tallene.

Ikke-regelmessige revisjoner / hovedrevisjoner finnes hovedsakelig i makroøkonomisk statistikk som er basert på en rekke statistikker. De følger internasjonale retningslinjer som f.eks. for nasjonalregnskap. En viktig egenskap ved slik statistikk er at den beskriver utviklingen av økonomien over mange år. Nye datakilder og metoder (som også avspeiler seg i nye retningslinjer) vil måtte innarbeides i statistikken med noen års mellomrom, i hovedrevisjoner som sikrer konsistens mellom ulike statistikksystemer og sammenlignbarhet mellom land. Slike revisjoner skjer etter en felles plan som brukerne skal orienteres om på forhånd, og så tidlig som mulig.

Det kan også forekomme ikke-regelmessige revisjoner av andre statistikker som følge av nye datakilder og metoder. Ved alle revisjoner skal brukere informeres så tidlig som mulig.

Foreløpige tall

Ved publisering av foreløpige tall, skal dette framgå av både tekst og tabeller. Det samme gjelder i Statistikkbanken. Når de foreløpige tallene erstattes av endelige tall eller en senere versjon av foreløpige tall, blir normalt de opprinnelige tallene skrevet over i Statistikkbanken. Men dersom det foreligger et brukerbehov, vil de opprinnelige tallene lagres i egne tabeller.

For noen statistikker revideres foreløpige tall mange ganger (f.eks. månedstall for utenrikshandel med varer som oppdateres ved hver publisering innen et år), mens noen statistikker ikke revideres selv om det foretas korreksjoner i datamaterialet statistikken baseres på (f.eks. befolkningsstatistikken som baseres på siste registerstatus og ikke revideres tilbakegående). Det er viktig å vurdere om og i tilfelle hvor mange ganger og for hvor lang tidsperiode statistikk bør revideres. Revisjonsanalyser men også drøfting med brukere gir grunnlag for slike vurderinger.

Revisjon for hver enkelt undersøkelse

For undersøkelser der det publiseres foreløpige tall, skal dette være omtalt i «Om statistikken» for statistikken der tallene publiseres. Den skal inneholde en beskrivelse av regelmessige revisjoner og planlagte hovedrevisjoner. Prosedyren for revisjon av sesongjusterte serier skal også beskrives i «Om sesongjusteringen». «Om statistikken»/«Om sesongjusteringen» skal også inneholde en beskrivelse av regelmessige revisjonsanalyser.

Drøftinger med brukere

Bruk av/metoder for revisjon av publiserte tall skal jevnlig diskuteres med brukerne av de aktuelle statistikkene. For statistikker med rådgivende utvalg bør dette være et naturlig tema.