Olje og energi

Fakta om olje og energi

Siden gir oversikt over produksjon og salg av norsk olje og gass, og ringvirkningene dette har for norsk økonomi. Du finner også statistikk om forbruk og produksjon av elektrisitet og annen energi.

Inntekter fra olje og gass

Eksportverdi av norsk olje og gass,Olje og gass som andel av Norges totale eksport
Eksportverdi av norsk olje og gass
2023
1 206,4
milliarder kroner
-39,7 % fra året før
Olje og gass som andel av Norges totale eksport
2023
62,1
%
-11,8 prosentpoeng fra året før
Eksport av olje og gass etter verdi¹

¹Ikke inkludert kondensater
Artikkel / 4. februar 2019
Oljeøkonomien: Hvor blir det av pengene?

Hva er egentlig «oljeinntektene», hvordan finner vi dem igjen i statistikkene og hvordan tar det norske folk del i rikdommene?

Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter

Skatter og avgifter

ikon av hånd som slipper mynter
Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter
2023
28,6
%
-14,8 prosentpoeng fra året før
Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter

Investeringer i utvinning

Investeringer siste år
Ikon av mynter
Investeringer siste år
2023
215,3
milliarder kroner
21,7 % fra året før
Investering i olje- og gassutvinning

Artikkel / 4. februar 2019
Ringvirkninger i økonomien av oljeinvesteringene

Da oljeutvinningen startet opp i Norge, ble det aller meste importert fra utlandet. Etter hvert som mer kompetanse og kapasitet ble utviklet her hjemme, tok norsk leverandørindustri gradvis over en større del av leveransene. Dette gir store ringvirkninger for norsk økonomi.

Sysselsetting

Sysselsetting i utvinning og tilknyttede tjenester

Bruk av olje og energi

Salg av petroleumsprodukter

Elektrisitet,Olje²,Biobrensler,Andre

Forbruk av energi¹

Elektrisitet
2022
115 056
GWh
4,0 % fra ti år før
Olje²
2022
67 255
GWh
-9,4 % fra ti år før
Biobrensler
2022
15 696
GWh
14,9 % fra ti år før
Andre
2022
20 203
GWh
13,0 % fra ti år før

¹ Netto innenlands energiforbruk. Bruk av energi i kraftproduksjonen er ikke inkludert. Bruk til andre formål enn energi (for eksempel petroleum til plastproduksjon) er heller ikke med.
² Inkludert andre petroleumsprodukter

Prisen på drivstoff

Bensinprisen
Ikon av oljepenger
Bensinprisen
Februar 2024
21,92
kroner per liter
Bensinprisen

¹Blyfri 95 oktan
Dieselprisen
Ikon av oljepenger
Dieselprisen
Februar 2024
21,96
kroner per liter
Dieselprisen

¹Avgiftspliktig

Utslipp

Utslipp av klimagasser

Artikkel / 24. juni 2015
Hvilke utslipp dekkes av statistikkene?

Klimagassutslipp stammer fra mange forskjellige kilder. SSBs statistikk omfatter de menneskeskapte utslippene, og statistikken er enten knyttet til norsk territorium eller til norsk økonomisk aktivitet.

Elektrisk kraft og fjernvarme

Vannkraft,Vindkraft,Varmekraft,Totalt
Vannkraft
2022
128 749
GWh
-9,8 % fra ti år før
Vindkraft
2022
14 810
GWh
856,7 % fra ti år før
Varmekraft
2022
2 383
GWh
-29,0 % fra ti år før
Totalt
2022
145 942
GWh
-1,2 % fra ti år før
Vannkraft som andel av strømproduksjonen totalt
Vannkraft som andel av strømproduksjonen totalt
2022
88,2
%
-8,5 prosentpoeng fra ti år før
Eksportoverskudd på strøm

Artikkel / 19. januar 2023
Betydelig nedgang i strømforbruket i 2022

Strømforbruket i husholdningene, tjenestenæringene og industrien unntatt den kraftintensive var i 2022 på det laveste nivået siden 2014. Fra 2021 var det en nedgang på 8,2 prosent.

Prisen på strøm¹
ikon av hånd som slipper mynter
Prisen på strøm¹
4. kvartal 2023
136,2
øre per kilowattime
-16,0 % fra samme kvartal året før

¹Tallet gir den totale prisen husholdningene betaler for strøm, som gjennomsnitt for hele landet. Det inkluderer kraftpris, nettleie og avgifter, fratrukket strømstøtte.

Fjernvarme levert