Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07778: Inntektsregnskap for personer, etter kjønn. Sum i millioner kroner og antall personer med beløp 2006 - 2022

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 90 13 16 16
19.12.2023 08:00
Millionar kroner for busette personar:
mill. kr
Busette personar med beløp:
personar
Millionar kroner for busette personar:
31.12.
Busette personar med beløp:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. YRKESINNTEKTER , Lønnsinntekter , Netto næringsinntekter ,

Valgt 0 av totalt 36

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nye mottakarar av overgangsstønad frå 1. april 2014, får stønaden skattlagt som lønnsinntekt. Stønaden er inkludert i ytelser frå folketrygda frå og med inntektsåret 2015.
Avtalefesta pensjon frå offentleg sektor inkluderer mottakarar av gammal privat ordning for avtalefesta pensjon (AFP).
Sjukepengar inkluderer sjukepengar utbetala frå folketrygda, samt feriepengar av sjukepengar.
Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna foreldrepengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktningar og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008).
Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje).
Negative overføringar omfattar betalte underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskot til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsførhald.
Tal for tenestepensjon i 2011 blei retta 30.3.2016.
Tall for 2020 ble rettet 2.september 2022. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene. I denne tabellen er personar i studenthushald og registrerte bebuarar på institusjon inkludert i populasjonen.

registrerte inntekter

Dagpengar ved arbeidsløyse

Dagpengar ved arbeidsløyse inkluderer i 2020 også lønskompensasjon til permitterte, men ikkje forskot på dagpengar.