Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

07778: Inntektsregnskap for personer, etter kjønn. Sum i millioner kroner og antall personer med beløp 2006 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. YRKESINNTEKTER , Lønnsinntekter , Netto næringsinntekter ,

Valgt 0 av totalt 36

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Nye mottakarar av overgangsstønad frå 1. april 2014, får stønaden skattlagt som lønnsinntekt. Stønaden er inkludert i ytelser frå folketrygda frå og med inntektsåret 2015.
Avtalefesta pensjon frå offentleg sektor inkluderer mottakarar av gammal privat ordning for avtalefesta pensjon (AFP).
Sjukepengar inkluderer sjukepengar utbetala frå folketrygda, samt feriepengar av sjukepengar.
Andre skattepliktige overføringar omfattar blant anna foreldrepengar, livrenter, introduksjonsstønad for nyankomne flyktningar og kvalifiseringsstønad (frå og med 2008).
Andre skattefrie overføringar omfattar blant anna stønad til barnetilsyn, eingongsstønad ved fødsel, yrkesskadeerstatning, utdanningsstønad og motteke underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag motteke gjennom privat avtale inngår ikkje).
Negative overføringar omfattar betalte underhaldsbidrag underlagt offentlig avtale (underhaldsbidrag betalt gjennom privat avtale inngår ikkje), føderådsytingar, premie og tilskot til privat og offentlig pensjonsordning i arbeidsførhald.
Tal for tenestepensjon i 2011 blei retta 30.3.2016.