Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

06467: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype (avslutta serie) 2005 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

hushaldstype

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2009
Kontakt
Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Yrkesinntekter (kr):
kr
Lønnsinntekter (kr):
kr
Netto næringsinntekter (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Renteinntekter (kr):
kr
Aksjeutbytte (kr):
kr
Realisasjonsgevinster (kr):
kr
Realisasjonstap (kr):
kr
Andre kapitalinntekter (kr):
kr
Overføringer (kr):
kr
Skattepliktige overføringer (kr):
kr
Pensjoner fra folketrygden (kr):
kr
Tjenestepensjoner (kr):
kr
Dagpenger ved arbeidsledighet (kr):
kr
Andre skattepliktige overføringer (kr):
kr
Skattefrie overføringer (kr):
kr
Barnetrygd (kr):
kr
Bostøtte (kr):
kr
Studiestipend (kr):
kr
Sosialhjelp (kr):
kr
Grunn- og hjelpestønad (kr):
kr
Kontantstøtte (kr):
kr
Engangsstønad ved fødsel (kr):
kr
Andre skattefrie overføringer (kr):
kr
Samlet inntekt (kr):
kr
Utlignet skatt og negative overføringer (kr):
kr
Utlignet skatt (kr):
kr
Negative overføringer (kr):
kr
Inntekt etter skatt (kr):
kr
Renteutgifter og boliginntekter (kr):
kr
Renteutgifter (kr):
kr
Boliginntekter (kr):
kr
Inntekt etter skatt og renteutgifter/boliginntekter (kr):
kr
Antall husholdninger:
husholdninger
Referansetid
Yrkesinntekter (kr):
31.12.
Lønnsinntekter (kr):
31.12.
Netto næringsinntekter (kr):
31.12.
Kapitalinntekter (kr):
31.12.
Renteinntekter (kr):
31.12.
Aksjeutbytte (kr):
31.12.
Realisasjonsgevinster (kr):
31.12.
Realisasjonstap (kr):
31.12.
Andre kapitalinntekter (kr):
31.12.
Overføringer (kr):
31.12.
Skattepliktige overføringer (kr):
31.12.
Pensjoner fra folketrygden (kr):
31.12.
Tjenestepensjoner (kr):
31.12.
Dagpenger ved arbeidsledighet (kr):
31.12.
Andre skattepliktige overføringer (kr):
31.12.
Skattefrie overføringer (kr):
31.12.
Barnetrygd (kr):
31.12.
Bostøtte (kr):
31.12.
Studiestipend (kr):
31.12.
Sosialhjelp (kr):
31.12.
Grunn- og hjelpestønad (kr):
31.12.
Kontantstøtte (kr):
31.12.
Engangsstønad ved fødsel (kr):
31.12.
Andre skattefrie overføringer (kr):
31.12.
Samlet inntekt (kr):
31.12.
Utlignet skatt og negative overføringer (kr):
31.12.
Utlignet skatt (kr):
31.12.
Negative overføringer (kr):
31.12.
Inntekt etter skatt (kr):
31.12.
Renteutgifter og boliginntekter (kr):
31.12.
Renteutgifter (kr):
31.12.
Boliginntekter (kr):
31.12.
Inntekt etter skatt og renteutgifter/boliginntekter (kr):
31.12.
Antall husholdninger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Aleneboende barn under 18 år er tatt ut av datagrunnlaget. De fleste av disse er trolig feilklassifisert på grunn av mangler i datagrunnlaget. Dette kan være personer under 18 år som bor sammen med andre voksne enn foreldrene, for eksempel fosterbarn og barn bosatt på barnehjem eller lignende.

Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.

Brukerveiledning for statistikkbanken