Variabeldefinisjon

Engangsstønad ved fødsel

  English
Navn Engangsstønad ved fødsel
Definisjon Stønad til mødre som ikke har vært yrkesaktive før fødselen og som dermed ikke har rett til fødselspenger.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Engangsstønad ved fødsel inngår i inntektsstatistikken fra og med inntektsåret 1994. Dersom det ytes fødselspenger til mor, utbetales engangsstønaden i den utstrekning stønaden overstiger utbetalte fødselspenger.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller