Variabeldefinisjon

Lønnsinntekter

  English
Navn Lønnsinntekter
Definisjon Lønnsinntekter omfatter kontantlønn, skattepliktige naturalytelser og syke- og fødselspenger i løpet av kalenderåret.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2005-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Lønnsinntekt omfatter lønn, honorarer og andre godtgjørelser (inkl. inntekt opptjent til sjøs), sykepenger, fødsels- og adopsjonspenger. Skattepliktige naturalytelser som for eksempel verdi av fri bil, fri telefon og lignende inngår også. Det samme gjelder for overskudd på utgiftsgodtgjørelse og annen arbeidsinntekt. Lønnsinntekt omfatter også barns lønnsinntekt (under 13 år). Dagpenger ved arbeidsledighet er skilt ut som egen post under skattepliktige overføringer. Se for øvrig merknader til posten dagpenger ved arbeidsledighet. Fra og med 2002 inngår attførings- og rehabiliteringspenger i selvangivelsens lønnsbegrep. Fra og med 2004 inngår tidsbegrenset uførestønad i selvangivelsens lønnsbegrep. Fra og med 1/3-2010 ble disse erstattet av arbeidsavklaringspenger. For å gjøre inntektsstatistikkens lønnsbegrep sammenliknbar med tidligere år er derfor disse postene skilt ut fra lønnsinntekt og lagt til pensjoner fra folketrygden. Fra og med inntektsåret 2006 trekker vi fra sykepenger og fødselspenger og legger disse til skattepliktige overføringer i den offisielle statistikken.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Lønnsinntekter
Lenket til Statistikkbanktabeller