Variabeldefinisjon

Renteutgifter og boliginntekter

  English
Navn Renteutgifter og boliginntekter
Definisjon Boliginntekter fratrukket renteutgifter.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2006-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Renteutgifter
Boliginntekter
Lenket til Statistikkbanktabeller