Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06467: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype (avslutta serie) 2005 - 2007

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
05.03.2009 10:00
Yrkesinntekter (kr):
kr
Lønnsinntekter (kr):
kr
Netto næringsinntekter (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Renteinntekter (kr):
kr
Aksjeutbytte (kr):
kr
Realisasjonsgevinster (kr):
kr
Realisasjonstap (kr):
kr
Andre kapitalinntekter (kr):
kr
Overføringer (kr):
kr
Skattepliktige overføringer (kr):
kr
Pensjoner fra folketrygden (kr):
kr
Tjenestepensjoner (kr):
kr
Dagpenger ved arbeidsledighet (kr):
kr
Andre skattepliktige overføringer (kr):
kr
Skattefrie overføringer (kr):
kr
Barnetrygd (kr):
kr
Bostøtte (kr):
kr
Studiestipend (kr):
kr
Sosialhjelp (kr):
kr
Grunn- og hjelpestønad (kr):
kr
Kontantstøtte (kr):
kr
Engangsstønad ved fødsel (kr):
kr
Andre skattefrie overføringer (kr):
kr
Samlet inntekt (kr):
kr
Utlignet skatt og negative overføringer (kr):
kr
Utlignet skatt (kr):
kr
Negative overføringer (kr):
kr
Inntekt etter skatt (kr):
kr
Renteutgifter og boliginntekter (kr):
kr
Renteutgifter (kr):
kr
Boliginntekter (kr):
kr
Inntekt etter skatt og renteutgifter/boliginntekter (kr):
kr
Antall husholdninger:
husholdninger
Yrkesinntekter (kr):
31.12.
Lønnsinntekter (kr):
31.12.
Netto næringsinntekter (kr):
31.12.
Kapitalinntekter (kr):
31.12.
Renteinntekter (kr):
31.12.
Aksjeutbytte (kr):
31.12.
Realisasjonsgevinster (kr):
31.12.
Realisasjonstap (kr):
31.12.
Andre kapitalinntekter (kr):
31.12.
Overføringer (kr):
31.12.
Skattepliktige overføringer (kr):
31.12.
Pensjoner fra folketrygden (kr):
31.12.
Tjenestepensjoner (kr):
31.12.
Dagpenger ved arbeidsledighet (kr):
31.12.
Andre skattepliktige overføringer (kr):
31.12.
Skattefrie overføringer (kr):
31.12.
Barnetrygd (kr):
31.12.
Bostøtte (kr):
31.12.
Studiestipend (kr):
31.12.
Sosialhjelp (kr):
31.12.
Grunn- og hjelpestønad (kr):
31.12.
Kontantstøtte (kr):
31.12.
Engangsstønad ved fødsel (kr):
31.12.
Andre skattefrie overføringer (kr):
31.12.
Samlet inntekt (kr):
31.12.
Utlignet skatt og negative overføringer (kr):
31.12.
Utlignet skatt (kr):
31.12.
Negative overføringer (kr):
31.12.
Inntekt etter skatt (kr):
31.12.
Renteutgifter og boliginntekter (kr):
31.12.
Renteutgifter (kr):
31.12.
Boliginntekter (kr):
31.12.
Inntekt etter skatt og renteutgifter/boliginntekter (kr):
31.12.
Antall husholdninger:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrkesinntekter (kr) , Lønnsinntekter (kr) , Netto næringsinntekter (kr) ,

Valgt 1 av totalt 34

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle husholdninger , Aleneboende under 30 år , Aleneboende 30-44 år ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Aleneboende barn under 18 år er tatt ut av datagrunnlaget. De fleste av disse er trolig feilklassifisert på grunn av mangler i datagrunnlaget. Dette kan være personer under 18 år som bor sammen med andre voksne enn foreldrene, for eksempel fosterbarn og barn bosatt på barnehjem eller lignende.
Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.