Variabellister

Oversikten viser SSB-data som er mye brukt til forskning. Hvert område har en egen variabelliste hvor man krysser av for variabler og årganger. Alle variabellister inneholder også definisjoner og kodelister.

A-ordningen
Data om personers tilknytning til arbeidsmarkedet. Eksempelvis næring, arbeidstid, yrke, lønn og arbeidsledighet.
Last ned variabelliste (per 05.02.24)
Aksjonærregisteret
Data om aksjonærer, aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.
Last ned variabelliste (per 01.02.24)
Arbeidsmarked
Data om personers tilknytning til arbeidsmarkedet, slik som for eksempel næring, arbeidssted, arbeidstid, yrke eller arbeidsledighet
Last ned variabelliste (per 05.03.24)
Arbeidssøkere
Data om alle personer i NAVs arbeidssøkerregister, som for eksempel arbeidssøkerstatus, rettighetsstatus og antall dager som arbeidssøker.
Last ned variabelliste (per 23.01.24)
Barnevern
Data om hjelpe- og omsorgstiltak innenfor den kommunale barneverntjenesten.
Last ned variabelliste (per 13.02.24)
Befolkning
Data om folkemengden eller familier og husholdninger, innvandring, og andre demografiske opplysninger.
Last ned variabelliste (per 11.04.24)
Boforhold
Data om husholdningenes boforhold, eieform, bygningstype og boligstørrelse.
Last ned variabelliste (per 17.01.24)
FD-Trygd
Data om personers trygdestatus og trygdeforhold.
Last ned variabelliste (per 09.04.24)
Folke- og boligtellinger
Data fra folketellingene i Norge, om hele befolkningen og deres boligforhold.
Last ned variabelliste (per 12.04.24)
Helsepersonellregisteret
Data om offentlige godkjenning til helsepersonell
Last ned variabelliste (per 08.03.24)
Inntekt
Data om inntekter, formue, barnetrygd eller pensjoner.
Last ned variabelliste (per 22.02.24)
Introduksjonsordningen
Data om nyankomne innvandrere etter bosetting i kommunene.
Last ned variabelliste (per 11.04.24)
Kapitaldatabasen
Data om varige driftsmidler og andre økonomiske data på foretaksnivå.
Last ned variabelliste (per 05.02.24)
Kontantstøtte
Data om omfang og mottakere av kontantstøtte.
Last ned variabelliste (per 05.02.24)
Kriminalitet og rettsvesen
Data om lovbrudd og rettslige avgjørelser, som gjerningstidspunkt, type lovbrudd og type avgjørelse.
Last ned variabelliste (per 05.02.24)
Lønn
Data om lønnsmottakeres månedslønn, som avtalt månedslønn, overtid, bonus og uregelmessige tillegg.
Last ned variabelliste (per 05.03.24)
Regnskap
Data fra resultat- og balanseregnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper.
Last ned variabelliste (per 01.02.24)
Strukturdata
Data om næringslivets økonomiske utvikling.
Last ned variabelliste (per 15.06.23)
Sykefravær
Data om personers legemeldte sykefravær.
Last ned variabelliste (per 23.01.24)
Utdanning
Data om personers utdanningsnivå og utdanningsretning, karakterer og resultater.
Last ned variabelliste (per 07.03.24)
Utenrikshandel
Data om eksport og import av tjenester og varer og data fra valutaregisteret
Last ned variabelliste (per 21.02.24)
Valg
Data om valgdeltagelse, representanter og kandidater til stortings-, sametings-, kommunestyre- og fylkestingsvalgene. Fra 2019 og 2021 er registrene heldekkende.
Last ned variabelliste (per 01.02.24)
Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF)
Data og variabler fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) som du kan låne av SSB.
Last ned variabelliste (per 11.04.24)

Kontakt

Mikrodata

mikrodata@ssb.no

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42