For å bestille data om næringslivets økonomiske utvikling, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for strukturstatistikk (XLSX). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om utlån av data.

Data om næringslivets økonomiske utvikling

Næringenes økonomiske utvikling gir detaljert informasjon om aktiviteten i næringene på bakgrunn av regnskapstall og innsendte spørreskjemaer.

Populasjonen består av alle aktive foretak i næringsområdene i statistikkåret. Alle flervirksomhetsforetak i populasjonen skal normalt også være i utvalget. I tillegg blir populasjonen inndelt i strata etter næring og antall sysselsatte. Basert på disse strataene trekkes et representativt utvalg av enkeltvirksomhetsforetak til utvalget. Innenfor noen strata kan dette i praksis bety at det blir fulltelling.

Data er basert næringsoppgaver, momsopplysninger (Merverdiavgiftsregisteret) og saldoskjema fra skatteetaten, årsregnskap fra regnskapsregisteret i Brønnøysund, og sysselsettingstall fra a-ordningen. I tillegg sendes det spørreskjema (ofte kalt tilleggsskjema) til foretakene i utvalget.

Du kan finne informasjon om næringslivets økonomiske utvikling under om statistikken.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellistene finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.