For å bestille data fra Kjøretøyregisteret, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for Kjøretøysregisteret (Excel). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om tilgang til data.

Data for kjøretøyopplysninger

Datagrunnlaget for statistikken Bilparken er Kjøretøyregisteret fra Statens vegvesen og vrakpantdata fra Skatteetaten. Statistisk sentralbyrå henter årlig inn et uttrekk fra disse datakildene. Kjøretøyregisteret er Statens vegvesen database over alle norske sivile kjøretøy og inneholder tekniske data, registreringsinformasjon og opplysninger om kjøretøyets eier.

Statistikken Bilparken viser strukturen og utviklingen i kjøretøyparken, og omfatter kjøretøy med påmontert skilt per 31. desember.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellisten finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister. Dokumentasjon ut over dette finnes under «Om statistikken» på statistikksiden for Bilparken (se spesielt «Bakgrunn» og «Produksjon»). Publikasjoner og artikler gir også nærmere kjennskap til datagrunnlaget og mulige anvendelser for statistikkformål.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.