For å bestille data om aksjonærer, aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for aksjonærregisteret (XLSX). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om utlån av data.

Data om aksjonærer, aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Fra og med inntektsåret 2004 henter Statistisk sentralbyrå årlig inn et uttrekk fra Aksjonærregisteret i Skattedirektoratet. Registeret inneholder informasjon om tallet på aksjer, aksjekapital, overkurs og utdelt utbytte m.m. for alle norske aksjeselskap. Registeret inneholder også informasjon om aksjonærene med aksjeposter og mottatt utbytte. I tillegg henter Statistisk sentralbyrå inn årlige uttrekk fra Skattedirektoratets SL-system med informasjon om utbytte. Data om hvert enkelt selskap er tilført opplysninger om næring og institusjonell sektor fra Statistisk sentralbyrås virksomhets- og foretaksregister.

Du kan finne mer informasjon aksjer og kapitalutdelinger under om statistikken.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellistene finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.