For å bestille data om kontantstøtte, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for kontantstøtte (XLSX). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Data om kontantstøtte

Foreldre til barn i alderen 13-23 måneder har rett til å motta kontantstøtte dersom barnet ikke går i barnehage med offentlig driftstilskudd. Det er NAV som utbetaler kontantstøtte. Perioden det kan ytes kontantstøtte for og omfanget av ytelsen har variert siden opprettelsen i 1999.

SSB publiserer ikke en egen statistikk om kontantstøtte, men har i en årrekke publisert rapporter og artikler basert på analyser av data om mottakere av kontantstøtte som innhentes fra NAV.

SSB publiserer statistikk om kontante overføringer til barnefamilier, som gir en mer samlet oversikt over ulike typer av overføringer, kontantstøtte og andre overføringer. Data om inntekt og overføringer er også tilgjengelig fra SSB.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellisten finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.