For å bestille, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for regnskap (Excel). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Data om regnskap

De foreløpige regnskapstallene bygger hovedsakelig på årsregnskapet, som viser de økonomiske aktivitetene et foretak har hatt i løpet året. Formålet med årsregnskapet er å formidle nyttig og relevant informasjon om foretakets økonomiske utvikling og finansielle stilling. Det er Regnskapsregisteret i Brønnøysund som mottar årsregnskapene til alle regnskapspliktige foretak.

De endelige regnskapstallene bygger hovedsakelig på næringsoppgaven, som dokumenterer inntekter og kostnader overfor skattemyndighetene og er et vedlegg til selvangivelsen i forbindelse med ligning av aksjeselskapene. Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven (regnskapspliktige) skal benytte Næringsoppgave 2. Næringsoppgaven inneholder selskapsregnskapet, og ikke konsernregnskapet.

Merk at det ikke er samme omfang eller variabler i de to datakildene.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellisten finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du på statistikksiden.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.