For å bestille data om boforhold, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for boforhold (XLSX). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om utlån av data.

Opplysningene om boforhold hentes fra den registerbaserte boforholdsstatistikken og gir et bilde av situasjonen ved starten av året (situasjonen per 1.1.). Den registerbaserte boforholdsstatistikken omfatter kun privathusholdninger og personer som tilhører disse. Registerbaserte boforholdsdata gir opplysninger om husholdningene og personene som inngår, samt kjennetegn ved boligen. Statistikk er frigitt for statistikkåret 2015.

Statistisk sentralbyrå publiserer også statistikken Boforhold, levekårsundersøkelsen som er basert på utvalgsundersøkelser. Anonyme data fra disse undersøkelsene er tilgjengelige for forskere, og kan lånes ved å henvende seg til Norsk senter for forskningsdata. Data fra den registerbaserte boforholdsstatistikken og statistikken basert på utvalgsundersøkelser kan ikke kobles sammen.

Øvrige registerdata om husholdninger og boliger

Statistikkgrunnlaget for nyopprettet registerbasert statistikk over boforhold er etablert på grunnlag av et prosjekt i SSB for å samordne opplysninger om personer, husholdninger og boliger i Norge. Dette er en videreutvikling av samordnet statistikk for husholdninger og boliger som ble etablert i forbindelse med Folke- og boligtellingen 2011, men resultatene er ikke fullt ut sammenlignbare.

Data bygger i hovedsak på samme kilder som benyttes i statistikk for familier og husholdninger, statistikk for boliger, samt inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger. For nærmere omtale, se «Om statistikken» for Boforhold, registerbasert.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellista finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du på statistikksiden.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.