For å bestille data fra utenrikshandel, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for utenrikshandel (XLSX). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data. Data leveres som hele årganger.

Utenrikshandel med tjenester

Data som danner grunnlag for statistikken over utenrikshandel med tjenester er hentet fra en utvalgsundersøkelse blant ikke-finansielle foretak.

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

Data bak statistikken over betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet er hentet fra valutaregisteret, og omfatter alle grensekryssende bankoverføringer der den norske parten er et ikke-finansielt foretak eller en privatperson.

Utenrikshandel med varer

Statistikken over utenrikshandel med varer er i all hovedsak basert på opplysninger fra tolldeklarasjoner, men det innhentes også data fra andre registre og direkte fra oppgavegivere.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellista finner du lenker til definisjoner av variable og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du på de ulikestatistikkene for utenrikshandel.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.