Utlån av data til forskere

Statistisk sentralbyrå (SSB) låner ut mikrodata til forskningsprosjekter, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak.

Slik søker du

Dersom du er forsker tilknyttet en godkjent forskningsinstitusjon kan du søke om å låne data fra SSB. Alle søknader må være komplette for at de skal behandles. Du finner informasjon om søknader og hvilke vedlegg som må være med under Finn riktig søknadsskjema.

Når vi har mottatt en komplett søknad vil vi sende et tilbud med pris og tidspunkt for levering av dataene. Dette tilbudsbrevet må besvares innen to uker.

Etter at avtale er inngått, utveksles data mellom deg og SSB. Det er seks måneders reklamasjonsrett, og derfor viktig at man kontrollerer at leveransen samsvarer med bestillingen.

Dataene må slettes etter bruk, og innen fristen i avtalen utløper.

Ved spørsmål ta kontakt med mikrodata@ssb.no


Ofte stilte spørsmål

For å låne mikrodata til et forskningsprosjekt må du være forsker tilknyttet en godkjent forskningsinstitusjon.

Ikke-godkjente forskningsinstitusjoner må søke om godkjenning til personvernombudet@ssb.no

Det er unntak for prosjekter som er:

Finansiert av Norges forskningsråd eller andre nasjonale og internasjonale forskningsprogram

På oppdrag fra statlig sentralforvaltning (departement og direktorat) som benytter Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (FoU-avtale)

Det gjøres også unntak for studenter på master- og doktorgradsnivå dersom de har en veileder med forskerkompetanse ved en av de godkjente forskningsinstitusjonene.

Prosjektet ditt må også ha behandlingsgrunnlag.

Indirekte identifiserbare mikrodata fra SSB kan ikke lagres utenfor Norge, og SSB kan ikke inngå utlånsavtaler om indirekte identifiserbare mikrodata med utenlandske forskningsinstitusjoner. «Indirekte identifiserbare» betyr at det er mulig å bakveisidentifisere personer eller virksomheter i dataene. Dersom en utenlandsk forskningsinstitusjon er godkjent av SSB, kan den låne anonyme mikrodata. Anonyme datasett er svært ressurskrevende å lage og har ofte redusert forskningsverdi.

Forskere utenfor Norge som ønsker tilgang til indirekte identifiserbare mikrodata, må samarbeide med en godkjent forskningsinstitusjon i Norge. Forskningen må skje ved institusjonen i Norge eller via godkjent fjerntilkobling. Forskerne må være ansatt ved den norske forskningsinstitusjonen eller ha annen formell tilknytning (f.eks. gjesteforsker), og de må signere taushetserklæring.

Forskningsprosjekter som skal behandle personopplysninger, må ha rettsgrunnlag etter ny personvernforordning (GDPR). Alle forskningsinstitusjoner skal ha eget personvernombud som kan bistå deg i denne prosessen. Se forøvrig informasjon hos NSD – Norsk senter for forskningsdata som er personvernombud for en rekke utdannings- og forskningsinstitusjoner.

For forskningsprosjekter med gyldig og dekkende behandlingsgrunnlag fra før 20.07.2018:
På grunn av innføringen av GDPR må du:

 • angi rettsgrunnlag etter GDPR
 • gjøre kort rede for at prosjektet er i henhold til GDPR

For alle andre prosjekter:
Prosjektet må ha en personvernkonsekvensvurdering (Data Protection Impact Assessment – DPIA) eller en vurdering av hvorfor DPIA ikke er nødvendig (negativ DPIA).

SSB gir ikke prisoverslag før alle vilkårene for utlån av mikrodata er oppfylt. Pris vil framkomme av tilbud fra SSB. I tilbudet vil også leveringstid framgå. 

SSB tar betalt for tiden som går med til tilrettelegging av data. Oppdrag blir fakturert med 25 prosent merverdiavgift (mva).  Mye av tiden går med til avklaringer grunnet uklarheter, og det er derfor viktig at søknaden og vedleggene er korrekt utfylt.

Prisen består av følgende aktivitetene:

 • Koordinering, avklaringer, utarbeidelse av tilbud og avtale
 • Lage populasjon, mottak av tredjepartsdata, og tilrettelegging av datafiler
 • Datauttak og avidentifisering
 • Arkivering, dokumentasjon og levering

Les mer om dette i punktet under:

Koordinering, avklaringer, utarbeidelse av tilbud og avtale
Posten omfatter forarbeidet i forbindelse med utarbeidelsen av tilbud og avtale. Forarbeidet vil avhenge av hvor sammensatt og omfattende det enkelte prosjekt er. Det er ofte krevende å få klarhet i nøyaktig hvilke data som skal og kan inngå i prosjektet, hvilke av disse SSB har, og hvorvidt de etterspurte data faller innenfor rammene av prosjektets behandlingsgrunnlag.

Denne posten utgjør som regel den største variable kostnaden i et prosjekt. Forsker kan effektivisere saksgangen ved å sette seg inn i eksisterende dokumentasjon på ssb.no.

Lage populasjon, mottak av tredjepartsdata, og tilrettelegging av datafiler
Avgrensning av populasjon varierer med antall populasjoner som inngår i prosjektet og hvor komplekse populasjonene er. Før arbeidet med datauttrekket begynner må saksbehandler også tilrettelegge filene for uttrekk. Arbeidet med tilrettelegging kan være spesielt omfattende når det inngår tredjepartsdata i prosjektet. Manglende dokumentasjon, krevende filformater, og arbeid med utveksling av data er eksempler på faktorer som kan forlenge og fordyre saksbehandlingen.

Tredjepartsdata
Mange prosjekter innebærer utveksling av data mellom SSB, forsker, og øvrige registre. Mottak og tilrettelegging av data- og populasjonsfiler er tidvis en omfattende prosess, og tidsbruken vil nødvendigvis avhenge av volumet på filene og antallet registre SSB må samhandle med. Det kan derfor være tidsbesparende for saksgangen å avklare i god tid på forhånd hvilke kontaktpersoner SSB skal forholde seg til ved utveksling av data.

Datauttak og avidentifisering
Etter at en utlånsavtale er inngått og datafiler tilrettelagt går det meste av det resterende arbeidet til uttrekk og avidentifisering av data til forskningsprosjektet. SSB jobber kontinuerlig med å forbedre arbeidsprosessene knyttet til dette, og de fleste variabellistene prises proporsjonalt med antallet som bestilles.

 • Uttak fra FD-Trygd
  Forløpsdatabasen for trygdeytelser er en viktig datakilde i mange forskningsprosjekter. Databasen er særlig tilrettelagt utlån til forskere med fastpris for uttrekk av hver enkel tabell.
 • Øvrige uttak fra variabellister
  Uttak av variabler fra variabellistene prises fast for hvert statistikkområde. Uttakene gjøres fra tilrettelagte statistikkfiler og prisingen er additiv i takt med antall statistikkområder en ønsker variablene fra.
 • Uttak utenfor variabellister
  Avklaringer, uttak av data og dokumentering av innhold som ikke er omfattet av variabellister kan være krevende og fordyrende.

Arkivering, dokumentasjon og levering
Underveis i saksbehandlingen og ved oversendelse av det ferdige produktet skal saksbehandler arkivere korrespondanse og data til oversendelse samt dokumentere datamaterialet i leveringen.

Du må svare på tilbudsbrevet innen to uker. Avtalen om utlån av data signeres av forskningsansvarlig ved din institusjon. Signerte taushetserklæringer fra alle prosjektdeltagerne legges ved avtalen.

Hovedregel for kobling mot offentlige registre utenfor SSB er utveksling av koblingsnøkkel. 

Data til SSB

Hvis du har egne eller en tredjeparts data som må sendes SSB, må de være på et format som SSB kan lese. Foretrukne formater er SAS (.sas7dat) eller "flate" filer som csv e.l.. Veiledningen ligger her:

Slik sender du filer til mikrodatatjenesten i SSB

Alle filer skal krypteres og sendes via SSBs sikre område for filoverføring. Ikke send filer før du for beskjed av din saksbehandler. Les mer om filoverføring til SSB:

Sikker elektronisk utveksling av data med SSB

Data fra SSB

Når dataene fra SSB er tilgjengelig for nedlasting, vil du få beskjed fra saksbehandleren din.

Når du har lastet ned dataene fra SSB, er det viktig at du kontrollerer at det du har fått er det du har bestilt. Reklamasjonsretten utløper etter seks måneder.

Du må slette dataene innen fristen i avtalen utløper. Når dette er gjort, må du signere og returnere sletteskjemaet du mottok sammen med utlånsavtalen.

Gjenbruk er å benytte samme datasett som er brukt i et annet prosjekt til bruk i et nytt prosjekt. Gjenbruk er utlevering av eksakt samme datasett (samme populasjon, variabler og årganger). Dataene får påført nytt løpenummer.

For å søke data til gjenbruk følger du normal søknadsprossedyre. Lurer du på hvilke data som inngår i et prosjekt kan du søke innsyn i prosjektet via einnsyn.no.  

I mange tilfeller vil det være like enkelt å trekke ut data på nytt. Da vil du også få nyeste versjon av data. 

Kontakt

Mikrodata til forskning

mikrodata@ssb.no

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42