Tilgang til mikrodata

Statistisk sentralbyrå (SSB) kan gi tilgang til mikrodata for bruk i statistiske resultater og analyser, herunder forskning, og har data knyttet til personer, virksomheter og foretak. 

Retningslinjer for tilgjengeliggjøring av mikrodata fra SSB.
 

Slik søker du

Dersom du er forsker tilknyttet en godkjent forskningsinstitusjon eller er en offentlig myndighet, kan du søke om mikrodata fra SSB. Du finner informasjon om søknader og hvilke vedlegg som må være med under Finn riktig søknadsskjema.

Når vi har mottatt en komplett søknad, vil vi sende et tilbud med pris og tidspunkt for levering av dataene. Dette tilbudsbrevet må besvares innen to uker.

Ved spørsmål ta kontakt med mikrodata@ssb.no
 Ofte stilte spørsmål

Tilgang til opplysninger etter statistikkloven § 14 kan gis til forskningsinstitusjoner for forskningsformål, og til offentlige myndigheter og andre definerte organer for utarbeiding av statistiske resultater og analyser.

For å kunne få tilgang til mikrodata til et forskningsprosjekt må du være godkjent av enten Norges forskningsråd (NFR) eller Eurostat.

Ikke-godkjente forskningsinstitusjoner som ikke faller inn under godkjenningsordningene til NFR eller Eurostat må søke om godkjenning fra SSB. Her finner du en oversikt over de som har en slik godkjenning fra SSB.

Forskningsprosjekter som skal behandle personopplysninger, må ha behandlingsgrunnlag etter ny personvernforordning (GDPR). Alle forskningsinstitusjoner skal ha eget personvernombud som kan bistå deg i denne prosessen. Se forøvrig informasjon hos Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør (tidligere NSD) som er personvernombud for en rekke utdannings- og forskningsinstitusjoner.

For forskningsprosjekter med gyldig og dekkende behandlingsgrunnlag fra før 20.07.2018:
På grunn av innføringen av GDPR må du:

 • angi rettsgrunnlag etter GDPR
 • gjøre kort rede for at prosjektet er i henhold til GDPR

For alle andre prosjekter:
Prosjektet må ha en personvernkonsekvensvurdering (Data Protection Impact Assessment – DPIA) eller en vurdering av hvorfor DPIA ikke er nødvendig (negativ DPIA).

Søknaden din går først gjennom en juridisk vurdering før du får tildelt en saksbehandler som vil utarbeide et tilbud og tilrettelegge data til ditt prosjekt.

Du vil få beskjed når saken er godkjent og saksbehandleren din tar kontakt når vedkommende har satt seg inn i saken.

SSB gir ikke prisoverslag før alle vilkårene for tilgang til mikrodata er oppfylt. Pris vil framkomme av tilbud fra SSB. I tilbudet vil også leveringstid framgå.

SSB tar betalt for tiden som går med til tilrettelegging av data. Oppdrag blir fakturert med 25 prosent merverdiavgift (mva).

Prisen består av følgende aktivitetene:

 • Koordinering, avklaringer, utarbeidelse av tilbud og avtale
 • Lage populasjon, mottak av tredjepartsdata, og tilrettelegging av datafiler
 • Datauttak og avidentifisering
 • Arkivering, dokumentasjon og levering

Les mer om dette i punktet under:

Koordinering, avklaringer, utarbeidelse av tilbud og avtale
Posten omfatter forarbeidet i forbindelse med utarbeidelsen av tilbud og avtale. Forarbeidet vil avhenge av hvor sammensatt og omfattende det enkelte prosjekt er. Det er ofte krevende å få klarhet i nøyaktig hvilke data som skal og kan inngå i prosjektet, hvilke av disse SSB har, og hvorvidt de etterspurte data faller innenfor rammene av prosjektets behandlingsgrunnlag.

Denne posten utgjør som regel den største variable kostnaden i et prosjekt. Forsker kan effektivisere saksgangen ved å sette seg inn i eksisterende dokumentasjon på ssb.no.

Lage populasjon, mottak av tredjepartsdata, og tilrettelegging av datafiler
Avgrensning av populasjon varierer med antall populasjoner som inngår i prosjektet og hvor komplekse populasjonene er. Før arbeidet med datauttrekket begynner må saksbehandler også tilrettelegge filene for uttrekk. Arbeidet med tilrettelegging kan være spesielt omfattende når det inngår tredjepartsdata i prosjektet. Manglende dokumentasjon, krevende filformater, og arbeid med utveksling av data er eksempler på faktorer som kan forlenge og fordyre saksbehandlingen.

Tredjepartsdata
Mange prosjekter innebærer utveksling av data mellom SSB, forsker, og øvrige registre. Mottak og tilrettelegging av data- og populasjonsfiler er tidvis en omfattende prosess, og tidsbruken vil nødvendigvis avhenge av volumet på filene og antallet registre SSB må samhandle med. Det kan derfor være tidsbesparende for saksgangen å avklare i god tid på forhånd hvilke kontaktpersoner SSB skal forholde seg til ved utveksling av data.

Datauttak og avidentifisering
Etter at en utlånsavtale er inngått og datafiler tilrettelagt går det meste av det resterende arbeidet til uttrekk og avidentifisering av data til forskningsprosjektet. SSB jobber kontinuerlig med å forbedre arbeidsprosessene knyttet til dette, og de fleste variabellistene prises proporsjonalt med antallet som bestilles.

 • Uttak fra FD-Trygd
  Forløpsdatabasen for trygdeytelser er en viktig datakilde i mange forskningsprosjekter. Databasen er særlig tilrettelagt utlån til forskere med fastpris for uttrekk av hver enkel tabell.
 • Øvrige uttak fra variabellister
  Uttak av variabler fra variabellistene prises fast for hvert statistikkområde. Uttakene gjøres fra tilrettelagte statistikkfiler og prisingen er additiv i takt med antall statistikkområder en ønsker variablene fra.
 • Uttak utenfor variabellister
  Avklaringer, uttak av data og dokumentering av innhold som ikke er omfattet av variabellister kan være krevende og fordyrende.

Arkivering, dokumentasjon og levering
Underveis i saksbehandlingen og ved oversendelse av det ferdige produktet skal saksbehandler arkivere korrespondanse og data til oversendelse samt dokumentere datamaterialet i leveringen.

Før det kan gis tilgang til data må søker akseptere vilkårene for tilgang og tilbudet fra SSB. Dette gjøres ved å datere og signere vedlagte tilbud. Det signerte dokumentet må returneres elektronisk til saksbehandler. Den som signerer må være bemyndiget til å forplikte institusjonen.

Hovedregel for kobling mot offentlige registre utenfor SSB er utveksling av koblingsnøkkel.

Data til SSB

Hvis du har egne eller en tredjeparts data som må sendes SSB, må de være på et format som SSB kan lese. Foretrukne formater er SAS (.sas7dat) eller "flate" filer som csv e.l.. Veiledningen ligger her:

Slik sender du filer til mikrodatatjenesten i SSB

Alle filer skal krypteres og sendes via SSBs sikre område for filoverføring. Ikke send filer før du for beskjed av din saksbehandler. Les mer om filoverføring til SSB:

Sikker elektronisk utveksling av data med SSB

Data fra SSB

Når dataene fra SSB er tilgjengelig for nedlasting, vil du få beskjed fra saksbehandleren din.

Når du har lastet ned dataene fra SSB, er det viktig at du kontrollerer at det du har fått er det du har bestilt. Reklamasjonsretten utløper etter seks måneder.

For prosjekter hvor data skal lagres ved Tjeneste for sensitive data (TSD)
For prosjekter som skal lagres hos TSD kan SSB laste opp data direkte til din bruker, se import av data fra SSB

Opplysningene fra SSB skal slettes når behandlingen er avsluttet og senest innen fristen i vedtaket. Slettekravet gjelder også eventuelle kopier av utleverte opplysninger samt utskrifter mv. Behandlingsansvarlig må sørge for at det er et system som sikrer at dette blir gjennomført.

Bekreftelse på at opplysningene er slettet skal sendes til mikrodata@ssb.no med henvisning til vår saksreferanse umiddelbart etter sletting.

Gjenbruk er å benytte samme datasett som er brukt i et annet prosjekt til bruk i et nytt prosjekt. Gjenbruk er utlevering av eksakt samme datasett (samme populasjon, variabler og årganger). Dataene får påført nytt løpenummer.

For å søke data til gjenbruk følger du normal søknadsprosedyre. Her finner du en oversikt over aktive prosjekter. Lurer du på hvilke data som inngår i et prosjekt kan du søke innsyn i prosjektet via einnsyn.no.

I mange tilfeller vil det være like enkelt å trekke ut data på nytt. Da vil du også få nyeste versjon av data.

Som hovedregel får utenlandske institusjoner kun tilgang til anonyme opplysninger fra SSB. Kun unntaksvis vil det gis tilgang til indirekte identifiserende data.

Forskere tilknyttet prosjekt ved en norsk institusjon kan gis tilgang via denne i det aktuelle prosjektet.

Du kan bruke microdata.no som verktøy når du bestiller mikrodata fra SSB. Da kan du utforske populasjoner og variabler før du sender inn søknaden. Skriptet du bruker, legger du ved mikrodatasøknaden, og så henter SSB ut de dataene du selv har satt sammen og gir dem ditt prosjektspesifikke løpenummer.

Data som er hentet ut fra microdata.no kan kobles med data fra andre kilder.

Å søke via microdata.no gir deg bedre kontroll over bestillingen fordi du kan gjøre deg kjent med data på forhånd. I tillegg reduserer den risikoen for misforståelser fordi det er du selv som setter sammen datasettet.

Les mer om å bestille mikrodata via microdata.no

Kontakt

Mikrodata

mikrodata@ssb.no

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42