For å bestille data om norske direkteinvesteringer i utlandet og utenlandske direkteinvesteringer i Norge, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for FDI (Excel). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om utlån av data.

Data om direkteinvesteringer (FDI)

Statistikken gir informasjon om Norges direkteinvesteringer i utlandet og utenlandske direkteinvesteringer i Norge. Data om beholdninger og avkastning tilbys til utlån.

Direkteinvesteringsstatistikken omfatter i prinsippet et utvalg av foretak innenfor alle norske sektorer, men statistikken er ikke basert på en totaltelling. Den største sektoren er ikke-finansielle foretak, og her er utvalget rundt 3000 foretak fordelt på to utvalgsundersøkelser. For finansielle foretak som er konsesjonsbelagte har vi en totaldekning, mens andre finansielle foretak er et utvalg av de største foretakene. Offentlig sektor og husholdningsdata hentes inn gjennom administrative kilder.

Direkteinvesteringer i Norge og til utlandet har følgende inndeling:

  • Beholdninger og avkastning
  • Beholdninger og avkastning er delt inn etter objekter/art (aksjer, andeler, annen kapital og reinvestert fortjeneste), tallene er næringsfordelt og har geografisk fordeling

Det er to hovedkilder som ligger bak tallene i direkteinvesteringsstatistikken:

  • Utvalgsundersøkelsen «Investeringer i utlandet». Den spør om utbetalt utbytte, årsresultat og egenkapital i norske datter- og tilknyttede selskaper i utlandet.
  • Utvalgsundersøkelsen «Rapportering av utenriksøkonomi» (UT-rapporteringen). Denne kilden innhenter data om konsernlån, aksjer og andeler, egenkapital og andre balanseposter samt resultatpostene renter og utbytte.

Tall for feriehus er beregnet på bakgrunn av lignings- og prisinformasjon.

Utvalgsundersøkelsen «Investeringer i utlandet» består av et utvalg som dekker de største foretakene som har direkteinvesteringer i utlandet i tillegg til et utvalg av mindre foretak. Dvs. norske foretak som eier 20 prosent eller mer i et utenlandsk foretak.

Utvalgsundersøkelsen «Rapportering av utenriksøkonomi» dekker alle de store og mellomstore foretakene som har direkteinvesteringer til og fra Norge.

Informasjon om norske direkteinvesteringer i utlandet, utenlandske direkteinvesteringer i Norge fins i «om statistikken» på statistikksiden.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellistene finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for.

Sammenlignbarhet over tid

Det har kommet nye internasjonale retningslinjer for statistikk om direkteinvesteringer (i BPM6 og BMD4) gjeldende fra og med referanseåret 2013. Disse er IMFs Balance of Payments Manual (BPM6) og OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment number 4 (BMD4).

En ny endring med markat utslag i statistikken er den nye føringen av lånene mellom søsterforetak som ble innført med det utvidede retningsprinsippet. Lånene skal etter det utvidede retningsprinsippet nettoføres som inngående eller utgående direkteinvesteringer avhengig av hvor den ultimate eieren hører hjemme. Det medfører at lån som tidligere ble ført som inngående investeringer, nå i stor grad blir ført som negative utgående investeringer og omvendt.

Fra og med referanseåret 2013 klassifiseres investeringer mellom søsterselskaper som inngående eller utgående direkteinvesteringer avhengig av hvor den ultimate eieren hører hjemme.

Disse endringene er ikke tilbakeført til tidligere årganger, og det slår tydelig ut i lånene både for de inngående og de utgående direkteinvesteringene.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.