For å bestille data fra VoF, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellista for vof (XLSX). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Data fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF)

VoF er et av flere registre som er knyttet til Enhetsregisteret (ER) i Brønnøysundregistrene og inneholder data om virksomheter og foretak i offentlig og privat sektor i Norge. VoF skal være et heldekkende og kvalitetssikret register, og utgjøre en felles populasjon for den økonomiske og næringsmessige statistikken samt personstatistikken.

VoF oppdateres løpende, og finnes tilgjengelig i form av periodiske situasjonsuttak tilbake til 1992. Årsvariabler for omsetning og sysselsetting er lagret på egne årsfiler fra statistikkåret 1995.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellisten finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon utover dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du på statistikksidene for virksomheter og foretak

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.