For å bestille data om befolkningen må du fylle ut og krysse av de variablene du ønsker i variabellista for befolkning (XLSX). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om lån av data.

Oppdateres årlig

I variabellista for befolkning er det samlet en rekke variabler:

  • faste opplysninger om personer, som for eksempel fødselstidspunkt, kjønn, fødeland og innvandringskategori. Referansetidspunkt per 1.1. hvert år.
  • variabler som kan endres over tid, som for eksempel sivilstand, bosted og statsborgerskap. Referansetidspunkt per 1.1. hvert år.
  • opplysninger om hendelser, for eksempel flyttinger. Referanseperiode per kalenderår.
  • opplysninger om slektsforhold, familier og husholdninger. Referansetidspunkt per 1.1. hvert år
  • opplysninger om innvandrere og flyktninger. Referansetidspunkt per 1.1. hvert år.
  • opplysninger om husholdninger koblet til boligtyper. Referansetidspunkt per 1.1. hvert år. 

SSB frigir de ulike variablene til utlån når de er publisert i de offisielle befolkningsstatistikkene.

Det er utarbeidet egen datasamling over tidsserier for alle flyttinger fra 1966, og for familie-, ektefelle- og samboerrelasjoner fra 1975.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellista finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som populasjonsavgrensing, feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du på de enkelte befolkningsstatistikkene.

Data om innvandrere er også dokumentert i rapporten Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes? (SSB Rapporter 34/2013)

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.