Fra 2000 til og med 2014 innhentet SSB data fra AA-registeret og sykemeldingsregisteret fra NAV for å fremstille statistikk om sykefravær. Fra 2015 innhenter SSB data fra A-ordningen og NAV for å fremstille statistikk om sykefravær. For å bestille data om sykefravær, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for sykefravær (XLSX). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om utlån av data.

Sykefraværet i sykefraværsstatistikken oppgis i prosent (sykefraværsprosenten), derfor inneholder variabellista teller (de med sykefravær) og nevner (de som jobber).

Data om sykefravær

Data om sykefravær baserer seg på to registre: 1. Personer innrapportert i A-ordningen (variabellista for A-ordningen), og 2. Et register over alle sykmeldinger utfylt av leger (sykemeldingsregisteret). Vi gjør oppmerksom på at data ikke omfatter selvstendig næringsdrivende eller vernepliktige. Videre omfatter data ikke fravær grunnet barns sykdom eller omsorgs- og fødselspermisjoner. Personer på aktiv sykmelding vil være inkludert i data, men vi har ikke informasjon om hvilke sykmeldinger dette gjelder.

Informasjon om sykefraværsstatistikk kan finnes om statistikken.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellistene finner du lenker til definisjoner av variabler og kodelister for de variablene dette er relevant for.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.