Videre finnes blant annet opplysninger om sysselsetting, arbeidssøking, økonomisk sosialhjelp og demografi. Opplysningene i databasen består av registrering av begivenheter i den enkelte persons livsløp. Registreringene kan settes sammen til individuelle hendelses- eller forløpshistorier (forløpsdata), og aggregeres over en gruppe av individer eller en hel populasjon. Basen inneholder opplysninger fra og med 1992.

Bestilling av data fra FD-Trygd

For å bestille data fra FD-trygd fyll ut og krysse av for tabellene og variablene du ønsker i variabellisten for FD-Trygd (Excel).

Tilgjengelige årganger for hvert temaområde

Oversikten nedenfor viser tilgjengelige årganger for hvert temaområde i FD-Trygd. Vær oppmerksom på at trygdeordninger som er avsluttet ikke lenger oppdateres.

Temaområde
Undertema
DatatabellTabell gyldig fraTabell gyldig tilTabell oppdatert til
Arbeidsavklaringspenger
 
ArbeidsavklaringspengerF_AAP201003 202312
Arbeidssøkere
 
Arbeidssøkere fra og med 1.5.2001F_ARBSOK20010501 20221231
Arbeidssøkere til og med 30.4.2001F_ARBSOK_TOM20010430199201012001043020010430
DagpengerF_DAGP_TOM19991231199201011999123119991231
Avslag uførepensjon
 
Avslag uførepensjonTAB_AVSLAG199701012011123120111231
Barnetrygd
 
Barn det mottas barnetrygd forF_BARNETR_BARN199612 202312
Mottakere av barnetrygdF_BARNETR_MOT199612 202312
Demografi
 
Bosatteforløpet i NorgeF_DEMO19911231 20221231
Fødeland og andre konstante variableTAB_FLAN19640101 20221231
FødslerTAB_FODS19920101 20221231
Grunnkrets/type bostedsstrøkTAB_DEMO_GRKRETS19920101 20221231
SivilstandsforløpetF_DEMO_SIV19911231 20221231
Enslig forsørgerstønad
 
OvergangsstønadF_ENSL_OVGST199112 202312
Stønad til barnetilsynF_ENSL_BTLSN199112 202312
UtdanningsstønadF_ENSL_UTDST199806201512201512
Foreløpig uførestønad
 
Foreløpig uførestønadF_FUFOR199112201012201012
Fødsels- og sykepenger
 
Aggregerte fødsels- og sykepenger (dager og beløp)TAB_SUMFPSP199220162016
FødselspengerF_FP199201012015123120151231
SykepengerF_SP19920101 20191231
Grunn- og hjelpestønad
 
GrunnstønadF_GRUNN199201 202312
TAB_GRUNN200901 202312
Grunnstønad, 1992-2008 (avsluttet)F_GS199112200812200812
HjelpestønadF_HJELP199201 202312
TAB_HJELP200901 202312
Hjelpestønad, 1992-2008 (avsluttet)F_HSU199112200812200812
Introduksjonsstønad
 
Forløp over Introduksjonsstønad 2005 -F_INTRO200501 202112
Kvalifiseringsstønad
 
Forløp over Kvalifiseringsstønad 2008 -F_KVALIF200801 202212
TAB_KVALIF2010 2022
Omsorgspoeng
 
OmsorgspoengTAB_OMSP1992 2004
Pensjoner
 
AlderspensjonF_ALDP199112201012201012
Avtalefestet pensjon - offentlig sektorF_AFP_O199112201012201012
Avtalefestet pensjon - privat sektorF_AFP_P199112201012201012
Pensjon - etterlatt barnF_EBAR199112201012201012
Pensjon - etterlatt ektefelleF_EEKT199112201012201012
Pensjon - etterlatt familiepleierF_EFAM199112201012201012
Pensjoner desember måned 1967-1990TAB_PENSJONSDATA196712199012199012
PensjonspoengTAB_SPT_OPT199220102010
UførepensjonF_UFP199112201012201012
Pensjoner fra og med 2011
 
AlderspensjonF_PENSJ_ALDP201101 202312
Avtalefestet pensjon - offentlig sektorF_PENSJ_AFP_O201101 202312
Avtalefestet pensjon - privat sektorF_PENSJ_AFP_P201101 202312
Pensjon - etterlatt barnF_PENSJ_EBAR201101 202312
Pensjon - etterlatt ektefelleF_PENSJ_EEKT201101 202312
Pensjon - etterlatt familiepleierF_PENSJ_EFAM201101 202312
UførepensjonF_PENSJ_UFP201101 202312
Pensjonsgivende inntekt
 
Pensjonsgivende inntektTAB_INNT196720062006
Rehabilitering og attføring
 
Medisinsk rehabilitering fra og med 2002F_REHAB200201012010123120101231
TAB_REHAB_UTB200201012009123120091231
Rehabilitering og attføring til og med 2001F_ATTF199201012001123120011231
Statsansatte
 
StatsansatteF_STATS199201200312200312
Supplerende stønad
 
Supplerende stønadF_SU200601 202212
TAB_SU200601 202212
Sysselsetting
 
Sysselsetting_Alle jobbforholdF_JOBBER200301012014123120141231
TAB_JOBBER200320142014
Sysselsetting_viktigste arbeidsforholdF_SYS199201012003123120031231
Tidsbegrenset uførestønad
 
Tidsbegrenset uførestønadF_TU200401201012201012
Økonomisk sosialhjelp
 
Mottak av økonomisk sosialhjelpF_SHJ199201 202212
TAB_SHJ1992 2022
Mottakere av økonomisk sosialhjelp. År og beløpTAB_SHJ_1986_1991198619911991


Informasjon om datagrunnlaget finnes i dokumentasjonsrapportene for de ulike temaområdene