For å bestille data om helsepersonell, må du fylle ut og krysse av for variablene du ønsker i variabellisten (excel). Lista må du legge ved søknaden du sender til SSB om tilgang til data.

Data om offentlige godkjenning til helsepersonell og dyrehelsepersonell

Helsepersonelldata gir data om helsepersonell og deres autorisasjon, autorisasjonsperiode, helsepersonellkode og vitnemålsdato f.o.m 2008. Hovedkilden til helse- og sosialfaglig utdanning er Helsedirektoratets helsepersonellregister. Helsepersonellregisteret (HPR) er et offentlig register hvor alle offentlige godkjenninger gitt til helsepersonell og dyrehelsepersonell i Norge er registrert. Data om godkjenninger gitt til dyrehelsepersonell kan ikke gis tilgang til av SSB. Formålet med HPR er å gi en oppdatert status på helsepersonell og hvilke rettigheter de innehar for å yte forsvarlig helsehjelp.

SSB publiserer årlig data om Helse- og sosialpersonell i statistikken Helse- og sosialpersonell. I denne statistikken brukes også informasjon om fullført utdanning til å klassifisere personer med helse- og sosialfaglig utdanning, i tillegg til autorisasjon fra HPR. Artikler om helse- og sosialpersonell gir også nærmere bakgrunn i datagrunnlaget og mulige anvendelser for statistikkformål.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

Definisjon og dokumentasjon av sentrale variabler i helse- og sosialpersonellstatistikk finnes i «Om statistikken» for de enkelte statistikkene på Helse- og sosialpersonell. Les mer om de forskjellige autorisasjonskodene til helsepersonell på Klassifikasjoner og helsepersonellkode i variabellisten.

Data innenfor andre områder

Du kan også få tilgang til flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om tilgang til data.