For å bestille data om lønn, må du fylle ut og krysse av for de variablene du ønsker i variabellisten for lønn (XLSX). Listen må du legge ved søknaden du sender til SSB om utlån av data.

Om lønnsstatistikken

Opplysningene om lønnsforhold som er tilgjengelig for utlån er satt sammen av datagrunnlaget til de publiserte lønnsstatistikkene. For tidsserier fra 1997 se Statistikkbanken.

I offentlig sektor er statistikken basert på fulltelling fra registerdata, ellers er det utvalgstellinger innenfor privat sektor fra 1997 til 2014. Fra og med 2015 er datagrunnlaget til lønnsstatistikken basert på fulltelling og opplysninger fra A-ordningen.

I lønnsstatistikken er analyseenheten arbeidsforhold per virksomhet og ikke person slik som i sysselsettingsstatistikken, det er en av grunnene til at lønnsstatistikken ikke er en sysselsettingsstatistikk. En ansatt kan ha flere arbeidsforhold i ulike virksomheter, mens arbeidsforhold innen samme virksomhet aggregeres sammen til ett. Antallet arbeidsforhold vil dermed overstige antall individer i populasjonen.

Lønnsstatistikken forteller også noe annet enn statistikk om inntekt. Lønn er betalingen man får for utført arbeid i et ansettelsesforhold, mens inntekt er et mer omfattende begrep som inkluderer blant annet næringsinntekter, kapitalinntekter og andre overføringer.

Opplysninger om lønnsforhold omfatter en rekke variabler som er koblet sammen og revidert for å gi en utfyllende beskrivelse av lønnsforholdene i ulike næringer, forskjellige steder i landet og fordelt på yrker, kjønn og utdanning:

  • Data er på individnivå og omfatter lønnskomponenter med knytning til en lokal virksomhet og juridisk enhet foretak. Kjennetegn til den lokale virksomheten er koblet på fra Virksomhets- og foretaksregisteret.
     
  • For perioden 1997 til 2014 er data om privat sektor basert på separate utvalg av foretak for hver årgang og innen hver næring. Tellingstidspunktet er 1. september eller 1. oktober avhengig av næring.
     
  • I samme periode er datagrunnlaget for offentlig sektor hentet fra registerinformasjon fra henholdsvis Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) for statlig ansatte og Personaladministrativt Informasjonssystem (PAI) for kommunalt ansatte (inkludert skoleverket fra og med 2004). Før 2004 ble ansatte i skoleverket rapportert inn til Sentralt Tjenestemannsregister for Skoleverket (STS).
     
  • Fra og med 2015 er datagrunnlaget til statistikken basert på opplysninger rapportert til A-ordningen. SSB mottar data månedlig fra Etatenes fellesforvaltning (EFF), en forvaltningsenhet underlagt Skatteetaten, som forvalter ordningen på vegne av de tre eieretatene; Skatteetaten, NAV og SSB.

Definisjon og dokumentasjon av variabler

I variabellisten finner du lenker til definisjoner av variable og kodelister for de variablene dette er relevant for. Dokumentasjon ut over dette, slik som feilkilder og statistikkgrunnlag, finner du under omtale av lønnsstatistikken, «Om statistikken» og i en egen dokumentasjon for perioden 1997 til 2014 utarbeidet for bruk av denne datasamlingen til forskning.

SSB har publisert dokumentasjon av revisjon og kvalitetssikring av datagrunnlaget bak lønnsstatistikken og beregning av årslønn fra lønnsstatistikken, som gir nærmere detaljer for hvordan datagrunnlaget blir behandlet for ulike statistikkformål.

Dokumentasjon av produksjonsprosessen for data til arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk finner du her.

Mer opplysninger om arbeid og lønn fra og med 2015

Lønnsstatistikken er fra 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere, A-ordningen. Flere opplysninger om arbeid og lønn for lønnstakere fra a-ordningen som kan lånes ut finnes i egen variabelliste på inngangssiden for arbeid og lønn.

Data innenfor andre områder

Du kan også låne flere datasett med variabler innenfor andre områder. Husk da å legge ved alle variabellistene du har fylt ut som vedlegg til søknaden om lån av data.